Collegebesluitenlijst 12 februari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 5 februari 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 2013 conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Resultaatbestemming 2012 / overheveling exploitatiebudget 2012 naar 2013.
In 2012 zijn ten behoeve van specifieke projecten, budgetten beschikbaar gesteld. Voor de projecten die in 2012 niet zijn afgerond wordt de raad verzocht het restantbudget van deze eenmalige projecten beschikbaar te stellen.
Besluit: Het college besluit:
 1. Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2012 voor te stellen het benodigde budget van € 189.570 in 2013 beschikbaar te stellen voor de benoemde projecten;
 2. Te dekken uit de algemene reserve een bedrag van € 178.350 en te dekken uit het rekeningresultaat 2012 een bedrag van € 11.220,;
 3. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2012.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Plan voor integrale herinrichting van de Eemnesserweg te Blaricum en de Blaricummertollaan te Laren.
Op 13 maart 2012 is de bestuursopdracht “planvorming herinrichting Eemnesserweg” vastgesteld. De planvorming is samen met de gemeente Laren opgepakt. Fase 1 is afgerond, in bijgaande rapportage worden een aantal varianten voor herinrichting gegeven.
Besluit: Voorgesteld besluit :
 1. Het college besluit om het “Plan voor integrale herinrichting van de Eemnesserweg te Blaricum en Blaricummertollaan te Laren” voor het Blaricums deel vast te stellen.
 2. Het college besluit te kiezen voor herinrichting van de Eemnesserweg op basis van de voorkeursvariant “Nul+”.
 3. Het “Plan voor integrale herinrichting van de Eemnesserweg te Blaricum en Blaricummertollaan te Laren” aan de raad voor te leggen en de raad te vragen de keuze voor de voorkeursvariant “Nul+” te onderschrijven.
 
Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 13 februari 2013
In de memo wordt advies gegeven voor het  portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 13 februari 2013.
Besluit: Het college stemt in met de adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 13 februari 2013.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Aanvraag subsidie jubileum bridgeclub Trèslouche.
Bridgeclub Trèslouche vraagt voor activiteiten in het kader van het 25 jarig bestaan een éénmalige subsidie van € 1.537.
Besluit: Het college besluit op basis van de Regeling inzake Jubilea d.d. 5 oktober 2004 aan Bridgeclub Trèslouche een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 350.
Dekking kan worden gevonden in het budget Representatie 6.002.1000-634.304
 
Onderwerp- Beleids-uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi & Vechtstreek 2013 t/m 2015.
Het beleids-en uitvoeringsplan is een nadere uitwerking van het Wmo-beleid op de prestatievelden 7, 8 en 9 dat de raden van de regiogemeenten op een eerder moment  hebben vastgesteld. Het college van de gemeente Hilversum verzoekt de colleges van de regiogemeenten om voor 22 februari 2013 in te stemmen met het beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek 2013 t/m 2015.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met:
 1. Het beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek 2013 t/m 2015;
 2. De gemeentelijke bijdragen van in totaal € 164.358 voor 2015, verdeeld op basis van inwonertal d.d. 1-1-2014, voor de uitvoering van het plan en de verantwoording van de Blaricumse bijdrage ad € 5.855 op kostenplaats 66201201 (642519 en 642524);
 3. Het informeren van de raadsleden door middel van bijgevoegde memo.
 
Onderwerp- Hoger beroep aanbesteding hulpmiddelen.
In april 2012 is gestart met de Europese aanbesteding Hulpmiddelen Wmo. Begin november zijn de bestekken ingeleverd door vier inschrijvers: Jeremiasse, Harting Bank (HB), Welzorg en Meyra. Bij de beoordeling van de bestekken bleek dat een van de inschrijvers, HB, manipulatief had ingeschreven. HB is daarop uitgesloten van de inschrijving en de overige drie inschrijvers zijn beoordeeld. De voorlopige gunning is gegaan naar Meyra. Op 20 december 2012 heeft Welzorg als niet gegunde partij, een kort geding aangespannen bij de rechtbank Amsterdam.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het instellen van hoger beroep tegen de definitieve uitspraak van de kortgedingrechter inzake gunning hulpmiddelen Gooi en Vechtstreek. Het college besluit de raad via bijgevoegde memo op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.
 
Onderwerp- Sportpark Oostermeent
De onderhandelingen met de verenigingen zijn afgerond. Er is een akkoord bereikt en de mogelijkheid om via een stichtingsmodel de accommodatie te verhuren is positief beoordeeld door de belastingadviseur EFK. De raad wordt geïnformeerd over de onderhandelingsresultaten en voorgesteld in te stemmen met de dekking van de kapitaallasten.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
 1. Kennis te nemen van de resultaten van de gesprekken met de verenigingen;
 2. In te stemmen met de voorgestelde dekking van de kapitaallasten;
 3. De werkzaamheden conform raadsbesluit van 15 november 2011 ten uitvoer te brengen;
 4. De vervangingsinvesteringen ad € 37.000 jaarlijks op te nemen in de begroting.