Collegebesluitenlijst 12 maart 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 5 maart 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Onderzoeken klanttevredenheid dienstverlening afdeling Publiek van de BEL Combinatie.
In 2012 is de dienstverlening van de afdeling Publiek van de BEL Combinatie op drie verschillende manieren gemonitored en onderzocht. In dit stuk gaan we in op de resultaten van deze onderzoeken. Het zijn drie losse onderzoeken, maar gezamenlijk geven ze een goed beeld van de stand van zaken van onze dienstlevering. Daarom presenteren we de resultaten in samenhang met elkaar.
Besluit: Het college besluit:
 1. De resultaten van de drie onderzoeken en de acties tot verdere verbetering van de dienstverlening ter informatie aan te nemen.
 2. De raad te informeren middels bijgesloten memo.
 
Onderwerp- Bestuuropdracht kunstbeleid
Op 15/02/11 stelde uw college een uitgebreide bestuursopdracht ( bo )voor te ontwikkelen kunstbeleid vast. Deze bo beoogde een uitgebreide kaderstellende discussie op gang te brengen over kunst- en cultuuruitingen, waaronder diverse op terreinen waar we als gemeente niet echt actief op zijn (bijv. dans, theater, muziek). Deze bo is ook oriënterend besproken in het RTG. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft verdere uitwerking niet plaatsgevonden. Ondertussen is het kunstbudget gehalveerd, liggen all over flinke bezuinigingstaakstellingen en wordt een algemene kunstbeleidsdiscussie wel erg theoretisch. De nu voorgestelde bo gaat in hoofdzaak uit van vraagstellingen gekoppeld aan beeldende kunst in gemeentelijk bezit en wát daarmee te doen. Besluit: Het college besluit:
 1. De bestuursopdracht kunstbeleid van 15 februari 2011 in te trekken en daarvoor in de plaats te stellen de bestuuropdracht kunstbeleid 12 maart 2013;
 2. De griffie te verzoeken de bestuursopdracht in de RTG van 2 april te behandelen.
 
Onderwerp- Bruikleen schilderijen uit de kunstcollectie van Blaricum
Galerie De Vlierhove heeft een expositie over Blaricumse monumentale en beeldbepalende panden in relatie tot bekende bewoners uit het begin van de vorige eeuw. Voor deze expositie is de bruikleen gewenst van een zevental werken die in het bezit zijn van de gemeente Blaricum.
Besluit: Het college besluit:
 1. Een zevental werken in bruikleen te geven aan Galerie Vlierhove gedurende de periode van begin april tot en met 04 juni 2013 t.b.v. de expositie over Blaricumse monumentale en beeldbepalende panden in relatie tot bekende bewoners uit het begin van de vorige eeuw
 2. Met Galerie Vlierhove de in concept bijgevoegde bruikleenovereenkomst aan te gaan en voor de verzekerde waarde uit te gaan van de hoogste waarde zoals die in de toelichting per schilderij is aangegeven.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Vaststelling subsidie 2011 Blaercom
De subsidie 2011 aan de Stichting Centrale accommodatie de Blaercom moet conform de subsidieverordening worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit: de subsidie 2011 aan Stichting Centrale accommodatie de Blaercom vast te stellen op € 52.490 met toepassing van de hardheidsclausule en de stichting mede te delen dat wij vanaf de subsidie voor 2013 een controleverklaring willen ontvangen.
 
Onderwerp- Stand van zaken van het openbaar onderwijs in Gooi en Vechtstreek
Het openbaar onderwijs in Gooi en Vechtstreek (Villa Primair) is vanaf de oprichting in financieel zwaar weer. Zowel het stichtingsbestuur als de gemeenten doen er alles aan om het openbaar onderwijs financieel gezond te maken. De financiële continuïteit van het openbaar onderwijs is niet in gevaar, maar er is nog een lange weg te gaan.
De gemeenten volgen dit traject via het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) op de voet.
Op 6 maart j.l heeft er een besloten overleg GO waarbij de resultaten van het overleg met het ministerie van OCW werden teruggekoppeld,
Een vertegenwoordiging van het GO gaat nu in overleg met de raad van Toezicht van Villa Primair om verdere stappen te bespreken
Besluit: Het college besluit de memo ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Structuurvisie toekomstige situatie gebied Ter Gooi Ziekenhuizen (TGZ)
Bij brief van 11 februari 2013 biedt TGZ haar structuurvisie aan, waarin de toekomstige visie/ontwikkeling van het ziekenhuis op de locatie Blaricum is aangegeven. Over deze visie is al een aantal keren ambtelijk en bestuurlijk overleg met TGZ gevoerd. Op basis van de structuurvisie geeft TGZ aan op welke wijze zij de invulling van haar terrein ziet, zowel in functioneel opzicht als ook in de stedenbouwkundige consequenties. In dit voorstel wordt een vergelijking gemaakt met de door de raad op 25 mei 2010 vastgestelde Nota van Uitgangspunten (NVU) voor de stedenbouwkundige invulling van het terrein. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de structuurvisie onder een aantal voorwaarden en voor dat doel een nieuw zelfstandig bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.
Besluit: Het college besluit:

 1. In te stemmen met de basisgedachte van de aangeboden structuurvisie, met dien verstande dat met TGZ een overeenkomst wordt gesloten waarin wordt geregeld dat TGZ alle kosten van het nieuwe bestemmingsplan betaalt (=  kosten adviesbureau en ook de eventuele planschades).
 2. Ondanks het gegeven, dat de nu door TGZ aangeboden structuurvisie minder bouwmogelijkheden genereert dan was aangegeven in de eerder vastgestelde NVU van 25 mei 2010, aan de raad een voorstel te doen om zich uit te spreken over de aangeboden structuurvisie.
 3. Als de raad met de plannen heeft ingestemd opdracht te geven voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan.
Onderwerp- Mandaat/machtigingenbesluit en aanwijzingsbesluit omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (hierna: OFGV)
De OFGV is per januari 2013 de dienst die optreedt in milieuzaken voor Blaricum. Zij dient een mandaat te hebben om namens het college te kunnen handelen. Met dit voorstel wordt u voorgesteld een mandaat/machtigingenbesluit vast te stellen.
Daarnaast dienen de toezichthouders van de OFGV door het college te zijn aangewezen. Daartoe dient dit voorstel ook.
Besluit: Het college besluit:
 1. Het college besluit bijgevoegd mandaat/machtigingenbesluit vast te stellen, zodat de OFGV in bepaalde (in de bijlage genoemde situaties) namens het college kan handelen in milieuzaken
 2. Het college besluit tot een categoriale aanwijzing van toezichthouders die in dienst zijn bij de OFGV en namens het college toezicht kan houden op de naleving van milieuwetten