Collegebesluitenlijst 13 augustus 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 6 augustus 2013
Besluit: Conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Beleidsplan Openbare Verlichting
Korte inhoud: Op dit moment wordt het gezamenlijke beleids- en beheerplan openbare verlichting van de drie gemeenten gemaakt. Dit moet leiden tot een efficiënte en effectieve verlichting van de openbare ruimte. De beleidsontwikkeling is in drie fasen opgedeeld. Het nu voorliggende document is het resultaat van de tweede fase. Hierin is het gezamenlijk ambitieniveau van de drie gemeenten geformuleerd. Deze uitkomsten dienen als basis voor het uiteindelijke beleidsplan.
Besluit: Conform het advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met de bijgevoegde notitie
  2. De raad te informeren
  3. De BEL-Combinatie opdracht te geven om fase 3 (het opstellen van het beleidsplan) van het project op te starten.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder

Onderwerp- Evaluatie project Hard/t voor Jeugd 2011 en 2012.
Korte inhoud: Het project Hard/t voor Jeugd dient te worden geëvalueerd. Bijgaand treft u de evaluatie over 2011 en 2012 aan. De resultaten zijn overwegend positief.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met de evaluatie van het project Hard/t voor Jeugd periode 2011 en 2012
  2. De Raad via een memo in kennis stellen van de evaluatie (evaluatie meenemen bij voorbereiding activiteiten Sociaal Domein)
 
Onderwerp- Verantwoording subsidie De Blaercom
Korte inhoud: De Algemene subsidieverordening gemeente Blaricum schrijft voor dat bij subsidies van meer dan € 25.000 een controleverklaring moet worden overlegd. Het bestuur van De Blaercom wil daar niet aan voldoen. Het college wordt een voorstel gedaan om deze impasse op te lossen.
Besluit: Conform advies wordt besloten met ingang van de verantwoording van de subsidie van De Blaercom over 2013 en volgende jaren akkoord te gaan met een zogenoemde samenstellingsverklaring van een bij de NBA aangesloten accountant, waarbij het bestuur van de stichting zorg draagt voor het toepassen van een stringente authorisatieprocedure voor betaalopdrachten en belangrijke administratieve personele mutaties
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag uitgeverij PENN.nl
Korte inhoud: Uitgeverij PENN.nl vraagt een subsidie van € 836,- voor een boek over onder andere Blaricumse slachtoffers van represailles door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
Besluit: Conform advies wordt besloten de subsidie te weigeren omdat het boek niet of niet in overwegende mate gericht is op de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komt aan de gemeente of haar ingezetenen (Artikel 9a van de verordening).
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Lokaal inkoopbeleid 2013
Korte inhoud:
  1. In te stemmen met bijgaand lokaal inkoopbeleid 2013.
  2. In te stemmen met de toepassing van de bouwblokken methode volgens het regionaalplan van aanpak voor de implementatie van social return.
  3. In te stemmen met de algemene inkoopvoorwaarden en ict voorwaarden.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad te verzoeken het college opdracht te geven om het eerdere inkoop- en aanbestedingsbeleid, wat in 2010 is vastgesteld, in te trekken en het nieuwe inkoopbeleid vast te stellen.
 
Onderwerp- Financiële stand van zaken uitvoering nota parkeerbeleid
Korte inhoud: De uitvoering van de nota parkeerbeleid gaat meer kosten met zich meebrengen dan waarop gerekend is in de begroting. Om overschrijding van het budget te voorkomen zal aanvullend budget beschikbaar moeten worden gesteld
Besluit: Conform advies wordt besloten:
1. Een extra budget van € 10.000 (kapitaallast € 650 per jaar) op te nemen in de zomernota;
2. De post verkeersmaatregelen in de begroting 2014 structureel te verlagen met € 650.
 
Onderwerp- Wijziging Winkeltijdenwet
Korte inhoud: Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat veel meer beleidsvrijheid aan gemeenten wordt gegeven bij de invulling van de mogelijkheden om regels te stellen omtrent koopzondagen en (zondag)avondopstellingen van winkels. Met dit voorstel wordt de Raad geïnformeerd over de wetswijziging en wordt hij gevraagd om kaders te stellen.
Besluit: College gaat akkoord met inhoud memo en legt deze ter advisering voor aan de raad.
 
Onderwerp: Diverse verkeersbesluiten Blaricummermeent
Korte inhoud: Een van de onderdelen van het uitbreidsplan Blaricummermeent is de verkeersinfrastructuur met de daarbij behorende verkeersmaatregelen. Voor de realisatie daarvan moet een aantal verkeersbesluiten wordt genomen.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de bijgaande verkeersbesluiten voor de realisering van de verkeersinfrastructuur voor de Blaricummermeent.