Collegebesluitenlijst 14 mei 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp: Besluitenlijsten 07 mei 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp: Jaarverslag 2012 uitvoering regionaal contract WMO-taxi
De regionale Wmo-taxi heeft in het eerste contract jaar een flitsende start gemaakt. Gemeten over het hele jaar is het aantal ritten regionaal gestegen. De kosten zijn regionaal echter gedaald.
Besluit: Het college besluit:
  • het jaarverslag WMO-taxi 2012 voor kennisgeving aan te nemen.
Onderwerp: Bestuursopdracht welzijnsbeleid.
De gemeenten staan voor omvangrijke bezuinigingen. De rol van de overheid is aan het veranderen. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij in het kader van de AWBZ en de jeugdzorg. Het welzijnsbeleid en de uitvoering daarvan moet mee veranderen. Daartoe is een bestuursopdracht opgesteld dat tot doel heeft om vanuit een nieuwe visie tot nieuwe afspraken te komen met de aanbieders van welzijnsactiviteiten.
Besluit: Het college besluit:
  • akkoord te gaan met de bestuursopdracht en deze als bijlage toe te voegen aan de kadernota ter bespreking in de raad.
 
Onderwerp: Zienswijzen Begroting 2014, Meerjarenraming 2015-2017 en Jaarrekening 2012 BEL Combinatie.
Op 10 april 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie de Begroting 2014 en de Meerjarenbegroting 2015-2017 van de BEL Combinatie vastgesteld.  Op 24 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de BEL combinatie de Jaarrekening 2012 vastgesteld. Aan de gemeente wordt gevraagd een zienswijze te geven.
Besluit:
Het college besluit bijgaand raadsvoorstel aan de raad voor te leggen en de raad voor te stellen:
  1. m.b.t. de jaarrekening 2012 in het kader van de zienswijze géén opmerking te maken;
  2. met betrekking tot de begroting 2014 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijze af te zien van het maken van opmerkingen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp: Verzoek provincie vergoeding omleidingskosten busverkeer 2011
De provincie heeft een verzoek gedaan de extra kosten van omleiding en vertraging van het busverkeer te vergoeden over het jaar 2011 in verband met de reconstructie van de Randweg Oost en renovatie van het busstation ziekenhuis TerGooi over 2011. Dit verzoek is niet terecht. Er is bij deze projecten geen sprake geweest van omleiding en evenmin vertraging.
Besluit: Het college besluit:
  1. het verzoek van de provincie af te wijzen;
  2. de provincie te berichten overeenkomstig bijgaande conceptbrief.
 
Onderwerp: Kadernota 2014-2017
De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2014-2017 weer.
Besluit:
Het college besluit:
  1. De kadernota aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden;
  2. Akkoord gaan met bijgevoegd conceptraadsvoorstel.