Collegebesluitenlijst 15 januari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 8 januari 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2013 conform vast te stellen.

Onderwerp- Mandaatbesluit wegsleepregeling
In 2009 is de wegsleepregeling en bijbehorend mandaatbesluit vastgesteld. Per 1 januari is de Nationale Politie een feit en daarmee is de benaming van de korpschef van de politie Gooi en Vechtstreek foutief. Dit dient gecorrigeerd te worden.
Besluit: Het college besluit onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 1 augustus 2009 het mandaatbesluit 2013 wegsleepregeling vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Aanwijzing invorderingsambtenaar/belastingsdeurwaarder
Besluit: Het college besluit om:
1. Het aanwijzingsbesluiten tot invorderingsambtenaar, zoals vastgesteld op 28 februari 2012 
    in te trekken;
2. De in bijgevoegd besluit genoemde functionarissen aan te wijzen als
    invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder.