Collegebesluitenlijst 15 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 8 oktober 2013
Besluit: Conform vastgesteld
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Besluit op bezwaar verzoek urgentieverklaring.
Korte inhoud: De Regionale Urgentiecommissie (RUB) heeft op 22 februari 2013 negatief besloten op een verzoek om een urgentie voor woningtoewijzing. Aanvrager heeft bezwaar ingesteld tegen deze beslissing. Op 16 mei 2013 heeft er een hoorzitting plaats gevonden met de Commissie voor de bezwaarschriften, bezwaarde en zijn advocaat mevrouw Quak. Ter zitting zijn er aanvullende stukken ter tafel gekomen. Naar aanleiding van deze stukken is afgesproken dat er door het college alsnog beoordeeld zou worden of onderhavige situatie zich leent voor toepassing van de hardheidsclausule. Op 13 september jl. heeft de commissie voor de bezwaarschriften advies uitgebracht.
Besluit: Conform advies wordt besloten
  1. Het primaire besluit van 22 februari 2013 in stand te laten, zoals dat is aangevuld op 30 juli 2013, verzonden 5 augustus 2013, met wijziging van de motivering van het besluit van 22 februari 2013 conform in het advies van de commissie is beschreven;
  2. Het beroep op artikel 8 van het EVRM af te wijzen.
 
Onderwerp- Oplegging last onder dwangsom
Korte inhoud: Er is geconstateerd dat op het perceel Naarderweg 24 te Blaricum is gebouwd is zonder vergunning. Het betreft twee bouwwerken die niet vergunningvrij zijn en waar eveneens geen vergunning voor kan worden verleend. Om de overtreding te beeindigen is een handhavingsprocedure gestart. De overtreder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Deze hebben echter niet tot een gewijzigd inzicht geleid, zodat het opleggen van een last onder dwangsom gebruikelijk is. Zodoende kan worden bereikt dat de overtreding zal worden beeïndigd.
Besluit: Conform advies wordt besloten :
  1. Aan de eigenaar van het perceel een last onder dwangsom op te leggen;
  2. De last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar.
     

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Uitwerkingsplan Blaricummermeent Herziening deelplan Woongebied A
Korte inhoud: Voor De Blaricummermeent is het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp van kracht. Dit is een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht. Het op 10 augustus 2010 door uw college vastgestelde Uitwerkingsplan ‘Bestemmingsplan De Blaricummermeent Werkdorp, Woongebied A1’ kent op een aantal punten een gedetailleerde regeling, waardoor de voorgestane herontwikkeling van bouwplannen niet altijd mogelijk is. Daarom is het ontwerp-uitwerkingsplan Blaricummermeent Herziening deelplan Woongebied A opgesteld en in procedure gebracht. Er is één reactie binnengekomen op het ontwerp-uitwerkingsplan. Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassingen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het Uitwerkingsplan Blaricummermeent Herziening deelplan Woongebied A vast te stellen conform artikel 12 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
  2. Het besluit en Uitwerkingsplan Blaricummermeent Herziening deelplan Woongebied A conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 
Onderwerp- Uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied B
Korte inhoud: Onlangs is met een initiatiefnemer overeenstemming bereikt over de realisatie van een aantal woningen in deelplan B van De Blaricummermeent. Om de gronden te kunnen leveren en omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet het bestemmingsplan voor het betreffende deel eerst worden uitgewerkt in een zogenaamd uitwerkingsplan. Daarom is een ontwerp-uitwerkingsplan opgesteld. Aangezien er ook met andere initiatiefnemers gesprekken lopen over de aankoop van gronden in deelplan B, is er het hele deelplan hierin opgenomen. Daarbij is gekozen voor een balans tussen flexibiliteit en het vastleggen van zaken, conform het uitwerkingsplan voor deelplan C1 en het Kwaliteitshandboek deelplan B.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met het ontwerp-uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied B conform artikel 6 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
  2. Het ontwerpbesluit en ontwerp-bestemmingsplan conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen en het overleg met instanties conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening te starten.