Collegebesluitenlijst 16 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 april 2013


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp -  Besluitenlijst 9 april 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp - Efficiëntere dienstverlening BEL Combinatie
Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie is op 6 december 2012 akkoord gegaan met het voorstel om met ingang van 1 juli 2013 de openingstijden van de BEL Combinatie, zowel telefonisch als op inloop, op vrijdag te beperken tot 13 uur.
In dit voorstel wordt de achtergrond van deze maatregel toegelicht en de communicatie richting de inwoners van de gemeente omschreven.
Besluit: Het college besluit:
 1. de te treffen maatregel ter informatie aan te nemen
 2. het college informeert de Raad middels bijgesloten memo
Onderwerp - B&W Benoeming lid RPGO
Herbenoeming van de heer L.C.J. van de Laarschot als lid van de RPGO.
Besluit: Het college besluit:
de heer L.C.J. van de Laarschot opnieuw voor een maximale periode van vier jaar te benoemen als lid van de RPGO.
 

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp - Bijdrage leerlingenvervoer 2013-2013
De in de VNG-modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen zijn geïndexeerd voor het schooljaar 2013-2014.
Besluit: Het college besluit:
 1. de inkomensbedragen zoals aangegeven in bijgaande brief van de VNG te hanteren.
 2. de eigen bijdrage vast te stellen op € 503,00.
 
Onderwerp - Zienswijze jaarrekening 2012 en ontwerpbegroting 2014
Het RBL voert in opdracht van negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes de handhaving uit van de Leerplichtwet 1969.
Jaarlijks dient het dagelijks bestuur van het RBL ter besluitvorming een jaarrekening en ontwerpbegroting in bij de gemeente.
Besluit: Het college besluit:
 1. om zonder nadere zienswijze kennis te nemen van de jaarrekening 2012 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken;
 2. een zienswijze in te brengen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 tot en met 2017;
 3. om de meerkosten 2013 ad. € 3.285 mee te nemen in de zomernota 2013 en meerkosten 2014 € 4.213 mee te nemen in de kadernota 2014;
 4. om de memo “Regionaal Bureau Leerlingzaken” ter kennisneming te verstrekken aan de raad.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp - VROM Starterslening Blaricum

Per 1 juli 2013 zal conform de verlaging van de NHG-norm de maximale kostengrens voor het verwerven van een woning met een starterslening worden verlaagd naar € 290.000.
Besluit: Het college besluit:
dat de nieuwe koopprijsgrenzen voor het verkrijgen van een starterslening die per 1 juli 2013 uit de verlaging van het NHG-normbedrag voortvloeien onder de aandacht worden gebracht van het projectbureau Blaricummermeent, alsmede via een persbericht in de media en op de website van Blaricum. 


Onderwerp - Roldeur aan de Valk 10
De bewoner van een perceel aan de Valk heeft zonder de benodigde vergunning een roldeur geplaatst als toegang naar de achtertuin. Er is een verzoek tot handhaving ingediend.
Besluit: Het college besluit:
onder strikte voorwaarden, een gedoogbeschikking af te geven voor het in stand houden van een roldeur op het perceel aan de Valk in Blaricum. 

 
Onderwerp - Milieubeleidsplan 2013 en milieuprogramma 2013
Het huidige Milieubeleidsplan was geldig voor de periode 2008 – 2012. Besloten is om voor de periode 2013-2016 een nieuw beleidsplan op te stellen. Het ontwerp van het milieubeleidsplan is in februari 2013 door uw college vastgesteld.
Het ontwerp van het milieubeleidsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve milieubeleidsplan is opgesteld (met een enkele ambtshalve aanpassing) welke vervolgens door de Raad kan worden vastgesteld. Op basis van het milieubeleidsplan is het milieuprogramma 2013 opgesteld. Deze wordt de Raad eveneens ter vaststelling aangeboden.
De looptijd van het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid (en bijbehorende budgetten) eindigt in 2013. De klimaat en duurzaamheidsambities van de gemeente voor de komende jaren zijn in het voorliggende milieubeleidsplan opgenomen. In dat kader wordt voor de periode 2014-2016 de Raad verzocht € 6000,- per jaar beschikbaar te stellen ter uitvoering van de activiteiten op het gebied van klimaat en duurzaamheid.
Besluit: Het college besluit om:
 1. in te stemmen met het Milieubeleidsplan 2013-2016;
 2. de raad voor te stellen om in de Kadernota 2014 voor de jaren 2014, 2015 en 2016  € 6000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de duurzaamheidsactiviteiten zoals benoemd in het milieubeleidsplan;
 3. in te stemmen met het milieuprogramma 2013;
 4. deze beiden aan te bieden aan de RTG (14 mei 2013);
 5. deze beiden ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad (21 mei 2013).
 
Onderwerp - Bestemmingsplan Villagebieden 2013
Vaststelling bestemmingsplan Villagebieden 2013. Nu de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RVS) over de woningbouw aan de Dwarslaan bekend is kan de procedure voor het bestemmingsplan Villagebieden 2013 worden voortgezet. Omdat alle bezwaren tegen het niet aanwijzen van het terrein voor woningbouw zijn verworpen kan de bouwbestemming in het bestemmingsplan als zodanig worden gehandhaafd. Alle zienswijzen tegen dit onderdeel van het bestemmingsplan dienen ongegrond te worden verklaard.
Besluit: Het college besluit de raad het verzoek te doen:
tot vaststelling van de Nota van Zienswijzen (NVZ) m.b.t Bestemmingsplan Villagebieden 2013 en het bestemmingsplan in gewijzigde vorm vast te stellen.
 
Onderwerp - De Stern 5
Commissie voor de bezwaarschriften heeft op 10 december 2012 advies uitgebracht.
Besluit: Het college besluit:
 1. tot weigering van de omgevingsvergunning voor de gerealiseerde erfafscheiding onder verbetering van de motivering in stand te houden;
 2. gefaseerd handhavend optreden te initiëren tegen zowel de onderhavige als tegen andere illegale erfafscheidingen in de directe omgeving van het onderhavig bouwwerk;
 3. de passage in de brief van 15 juli 2012 met betrekking tot de schuur aan te merken als gewijzigde aanvraag om omgevingsvergunning waarop inmiddels vergunning van rechtswege is verleend;
 4. op grond van artikel 4:20c van de Awb en art. 3.9 vierde lid van de Wabo de vergunning van rechtswege alsnog zo spoedig mogelijk bekend te maken en hiervan mededeling te doen;
 5. af te zien van het heffen van leges voor de vergunning van rechtswege door gebruik te maken van de bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 11 van de Legesverordening 2012.


Onderwerp - Bussumerweg 19
Stichting Karakteristiek Blaricum (SKB) heeft met betrekking tot de bouw van een bijkeuken en atelier die tezamen met de vergunde bouw van een woning plus bijgebouw op een perceel aan Bussummerweg blijken te worden gerealiseerd, een verzoek om handhaving ingediend. Dit voorstel ziet op de besluitvorming op dit verzoek
Besluit: Het college besluit:
het verzoek om handhaving af te wijzen, maar vergunninghouder er wel op te wijzen dat het atelier alleen als vergunningvrij bouwwerk kan worden beschouwd indien tussen het bijgebouw en het atelier daadwerkelijk een tussenmuur (al dan niet met deur) wordt gerealiseerd.