Collegebesluitenlijst 17 september 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 september 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 10 september 2013
Besluit: Conform met kleine wijziging vastgesteld.
 
Onderwerp- Ontwerp bestuursopdracht ontwikkeling programmaorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de Regio Gooi en Vecht wordt gevraagd te besluiten tot het instellen van 2 geïntegreerde portefeuillehoudersoverleggen en in relatie daarmee in te stemmen met een bestuursopdracht tot aanpassing van de organisatiestructuur van de gewestelijke ambtelijke organisatie
Besluit: Conform advies wordt besloten:
I. in te stemmen met de ontwerp bestuursopdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 4 juli 2013, kenmerk 13.0004148;
II. a. uiterlijk per 1 april 2014 -na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014- of zoveel eerder als mogelijk is, het aantal regionale portefuillehoudersoverleggen terug te brengen tot twee geïntegreerde portefeuillehoudersoverleggen met stuurgroepen per werkveld of thema, met als doel een efficiënte taak- en werkverdeling en een versterking van de bestuurlijke slagkracht;
b. de integratie van het portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg en het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein –daarop vooruitlopend- uiterlijk per 27 oktober 2013 te realiseren.
III. Het Algemeen bestuur van de Regio op te dragen:
c. Uiterlijk per 1 oktober 2013 in de vereiste besluitvorming het voornemen vast te leggen tot reorganisatie van de ambtelijke organisatie tot een programmaorganisatie, overeenkomstig de acties in de toelichting op deze bestuursopdracht;
d. Uiterlijk per 1 januari 2015 of zoveel eerder als nodig is het geheel aan organisatieverandering te hebben gerealiseerd.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening voor bouwen voor mantelzorg
Korte inhoud: Naar aanleiding van verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan voor het bouwen ten behoeve van mantelzorg is het wenselijk om beleid op dit punt te formuleren. Het conceptbeleid heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties ontvangen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
Het beleid “randvoorwaarden voor het verlenen van een kruimelontheffing ex bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht voor mantelzorg” vast te stellen.
 
Onderwerp- Brief SKB met opmerkingen over het vastgestelde bestemmingsplan Villagebieden 2013
Korte inhoud: SKB maakt bezwaar tegen de vastgestelde teksgt van "Groen" voor het Oranjeweitje. Verder wijst zij op een foutief aangehaald artikelnummer in het vastgestelde bestemmingsplan Villagebieden. Voorgesteld wortdt SKB cfm bijgevoegde ontwerpbrief te antwoorden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. SKB antwoorden dat de aangegeven toevoeging in de  bestemming "Groen" abusievelijk in het plan terecht is gekomen en de aangegeven artikelaanduiding het gevolg is van aanpassing van het bestemmingsplan als gevolg van de zienswijzen, een en ander conform bijgevoegde ontwerpbrief.
  2. In het nog op te stellen verweerschrift aan de Raad van State voor te stellen goedkeuring te onthouden aan de woorden "en parkeervoorzieningen"in artikel 5.1.
     

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Mandatering transitiearrangement jeugd zorg en pilot vervoegde toegang jeugdzorg
Korte inhoud: Er is een projectplan vervroegde toegang jeugdzorg opgesteld en vóór 31 oktober 2013 moet het transitiearrangement jeugdzorg worden aangeleverd aan de transitiecommissie stelselherziening. Voor beide projecten wordt gevraagd om het mandaat te beleggen bij de leden van de stuurgroep jeugd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsafspraken met Bureau jeugdzorg Noord – Holland en de voorzitter van de stuurgroep jeugd te machtigen tot het – namens de gemeente - ondertekenen van de samenwerkingsafspraken over het project vervroegde toegang jeugdzorg vrijwillig kader.
  2. Het college besluit om de leden van de stuurgroep jeugd de opdracht te verstrekken tot het uitwerken van de conceptafspraken en het voeren van bestuurlijk overleg namens de gemeente met de zorgaanbieders en financiers.