Collegebesluitenlijst 19 februari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 februari 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-BlochOnderwerp- Besluitenlijst 12 februari 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-BaljetOnderwerp- Op weg naar dubbellaags ZOAB op de rijksweg A27
Op 15 november 2012 heeft Rijkswaterstaat in een bestuurlijk overleg met de 3 BEL-gemeenten aangegeven onder bepaalde voorwaarden mee te willen werken aanleg van dubbellaags ZOAB op de A27 tussen knooppunt Eemnes en de Stichtse brug. Voor de 3 BEL-gemeenten -waar de vermindering van geluidhinder langs de A27 al enige tijd hoog op de agenda staat- geeft deze opening een kans om het initiatief in dit dossier naar zich toe te trekken. De aanleg van dubbellaags ZOAB zal echter financiële gevolgen hebben. Daarom wordt een plan van aanpak in de vorm van een bestuursopdracht voorgelegd aan de raad.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags ZOAB op rijksweg A27’;
  2. De bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags ZOAB op rijksweg A27’ voor te leggen aan de raad.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van LoefOnderwerp- Hervormingen in het sociaal domein
De gemeenten worden geconfronteerd met drie grote decentralisaties; sociale zaken, jeugd en wmo. Het kabinet Rutte-Asscher geeft daarbinnen en daarnaast uitvoering aan de plannen uit het coalitieakkoord. Het oppakken van de drie decentralisaties en met name het aanbrengen van de samenhang daarbinnen is behalve een lokale vooral ook een regionale opgave. Het gewest Gooi en Vechtstreek heeft daartoe een bestuursopdracht sociaal domein opgesteld. De colleges van de aan het Gewest deelnemende gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met deze bestuursopdracht. Hiernaast is door het Gewest een raadsinformatiebrief over de decentralisatie Awbz/Wmo opgesteld. Deze wordt in dit voorstel meegenomen. Binnenkort ontvangt het college tevens een regionaal plan van aanpak jeugdzorg.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de “bestuursopdracht, gezamenlijke uitvoeringsagenda voor samenhang in het sociaal domein” en deze bestuuropdracht ter kennisname door te sturen naar de raadsleden
  2. Bijgaande memo “decentralisatie AWBZ & hervormingen Wmo” ter kennisname te verzenden aan de raadsleden.

Onderwerp- Wmo-Taxi
Besluit: Het college besluit:
  1. Dat vervoerder m.i.v. 1 april 2013 eenmalig een index van 5,5 % mag toepassen;
  2. De reizigersbijdrage m.i.v. 1 april 2013 per zone op € 0,55 vast te stellen, waarmee de onder 1 genoemde verhoging is gedekt.
 
Onderwerp- Planning aanbestedingsadvies BEL-zwembad
Eind november hebben de drie raden besloten om over te gaan tot het opstellen van een aanbestedingsadvies voor een enkelvoudig, duurzaam en functioneel zwembad. Door middel van een memo worden de raadsleden geïnformeerd over de planning van het aanbestedingsadvies BEL-zwembad.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de memo “planning aanbestedingsadvies” en deze memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.