Collegebesluitenlijst 19 maart 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 maart 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Aanwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 12 maart 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

 
Onderwerp- Evaluatie informatieplan 2010-2012
Op 4 oktober 2012 is door de voorzitter van het AB van de BEL Combinatie, Roland van Benthem, de evaluatie van het informatieplan 2010-2012 aan de gezamenlijke gemeenteraden gepresenteerd. Die presentatie vormt de basis voor bijgaand document “Evaluatie Informatieplan 2010-2012”, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie op 6 december 2012. De evaluatie wordt voor kennisgeving aan het College en de Gemeenteraad aangeboden.
Besluit: Het college besluit  de “Evaluatie Informatieplan 2010-2012” voor kennisgeving aannemen en voor kennisgeving doorleiden aan de Gemeenteraad.
 
Onderwerp- Tussenrapportage oninbare debiteuren
Besluit: Het college besluit verdere invordering van de in de bijlage genoemde posten te staken en af te boeken ten laste van de post voorziening dubieuze debiteuren.
 
Onderwerp- Jaarrekening en jaarverslag 2012
Via de jaarrekening 2012 wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over het boekjaar 2012. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 172.589.-.
Besluit: Het college besluit:
  1. De jaarrekening 2012 vast te stellen onder voorbehoud van goedkeurende accountantsverklaring
  2. De productenrealisatie 2012 vast te stellen
  3. De jaarrekening 2012 en het raadsvoorstel resultaatbestemming, na afronding accountantscontrole, aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Regionaal Programma Wonen 2012; evaluatie vernieuwd systeem woonruimteverdeling
Stand van zaken Regionaal programma Wonen 2012 en uitkomsten evaluatie woonruimteverdeling.  
Besluit: Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de Infobrief Regionaal Programma WONEN 2012;
  2. In te stemmen met de aanbevelingen als vermeld in de oplegger: Evaluatie Woonruimteverdeling (concept februari 2013);
  3. Infobrief Regionaal Programma WONEN 2012 en de oplegger inclusief de evaluatierapportage ter informatie te zenden aan de raad.
 
Onderwerp- Renovatie Aula begraafplaats
Ten behoeve van de renovatie van de aula op de begraafplaats zijn een aantal varianten in beeld gebracht. Er dient een voorkeursvariant gekozen te worden en er moet een besluit worden genomen over de vervolgprocedure.
Besluit: Het college besluit:
  1. De cosmetische variant (uitgebreid met de Miva-toilet) aan te merken als voorkeursvariant.
  2. Conform de bestuursopdracht een adviesgroep samen te stellen en met deze groep overleg te over de varianten.