Collegebesluitenlijst 19 november 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 november 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 12 november 2013
Besluit: Gewijzigd akkoord
In afwijking van advies wordt besloten methode 2 toe te passen.
 
Onderwerp- Bepalen brugdagen 2014
Korte inhoud: Over de vrijdag na hemelvaart, 30 mei 2014, is binnen de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie afgesproken dat dit standaard een dag is waarop de gemeentehuizen zijn gesloten. In het jaar 2014 komt geen andere dag in aanmerking voor aanwijzing tot “verplichte vrije dag”. De bijzondere feestdagen vallen voor 2014 gunstig.
Besluit: Conform advies wordt besloten.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Nadere regels betreffende de beheersverordening 2013
Korte inhoud: In 2012 is de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Blaricum 2011 vastgesteld. Nadere regels betreffende deze beheersverordening zijn te vinden in het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het “Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2013” vast te stellen.
  2. De “Voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as 2013” vast te stellen.
  3. De “locatie strooiveld 2013” vast te stellen.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen niet verlenen vergunning grafmonument, mevr. Levöleger-Schut
Korte inhoud: Mevrouw Levöleger heeft bezwaar ingediend n.a.v. het niet verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een grafmonument op het graf van haar zoon. Deze vergunning aanvraag is niet op de juiste gronden geweigerd en moet daarom alsnog worden verleend.
Besluit: Conform advies wordt besloten de vergunning voor het plaatsen van een monument op een graf te verlenen
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Informatie financiële situatie Villa Primair
Korte inhoud: De afgelopen jaren is er onrust geweest rondom het openbaar onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. U bent op verschillende momenten in de vorm van raadsmededelingen hierover geïnformeerd. Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO)heeft zich intensief met het openbaar onderwijs bemoeid. Met dit bericht informeren wij u over de laatste ontwikkelingen bij Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Villa Primair). De Raad van Toezicht heeft, met financiële hulp van het ministerie, een ondersteuningsaanbod ontwikkeld, project In Balans, waar Villa Primair gebruik van heeft gemaakt. Omdat het rapport als intern document is opgesteld, exclusief voor Villa Primair, is in het GO afgesproken dat de gemeenteraden alleen een samenvatting van het rapport ontvangen. Bijgaande memo aan de raad geeft een samenvatting van dit rapport aan.
Besluit: Conform advies wordt besloten de memo ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Kinderopvang en peuterspeelzalen
Het college van B&W van de gemeenten Blaricum / Laren heeft in haar vergadering van 29 oktober 2013 besloten om “een aangepast handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek in concept vast te stellen. Dit concept wordt in de vergadering van 19 november 2013 definitief vastgesteld.
Het “handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek” vastgesteld op 14 augustus 2012 is op 19 november 2013 door het college ingetrokken.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Ambtswoning
Korte inhoud: Per medio juli 2013 is met terugwerkende kracht door het Ministerie van BZK bij AmvB besloten de inhouding op het brutoloon van de burgemeester te verhogen van 12% naar 18%. Dit betekent dat de rechtspositie met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 is aangepast. Voor betrokkene betekent dit een substantiele stijging van de bewoningskosten.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. Het besluit van eind december 2012 compensatie 12-18 in te trekken en regelgeving BZK toe te passen;
  2. De ambtswoning te blijven gebruiken voor representatieve activiteiten namens de gemeente; het blijft daarmee een zuivere ambtswoning.
  3. Financiële gevolgen meenemen in jaarrekening 2014.