Collegebesluitenlijst 1 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst  24 september 2013
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Convenant Veilige Publieke Taak
Korte inhoud: Taskforce Geweld heeft gevraagd of Blaricum wil aansluiten bij de regionale Veilige Publieke Taak. Doel is als werkgevers met een publiek taak in Midden Nederland een statement te maken met als thema: "Samen staan we sterk tegen agressie en geweld!"
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan mits kosten van uitwerking binnen het bestaande HRMbudget worden opgevangen.

Onderwerp- Informatie over gang van zaken m.b.t. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 aan politieke partijen.
Korte inhoud: De politieke partijen informeren over de procedure m.b.t. de Gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart 2014 zullen plaatsvinden.
Besluit: Conform advies wordt besloten de brief (zoals bijgevoegd concept) naar de plaatselijke politieke partijen te sturen en naar de politieke partijen die daarom verzoeken.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Wijkaanpak voor energiebesparing particuliere woningen
Korte inhoud: De raad wordt op de hoogte gesteld van de binnenkort op te starten wijkaanpak voor energiebesparing bij particuliere woningen.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad middels memo in kennis te stellen van de aanstaande wijkaanpak voor energiebesparing bij particuliere woningen.
 
Onderwerp- Voorbereiding reconstructie Eemnesserweg en Blaricummertollaan
Korte inhoud: 19 maart 2013 heeft de raad ingestemd om de voorkeursvaraint "Nul+" nader uit te werken.
Besluit: Conform advies wordt besloten dit voorstel voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp- Milieuprogramma 2014
Korte inhoud: De gemeente Blaricum heeft jaarlijks de plicht om een milieuprogramma op te stellen. Hierin staan de projecten en activiteiten opgenomen die in het kader van milieu worden uitgevoerd. Een milieuprogramma wordt vastgesteld in het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het milieuprogramma 2014 wordt derhalve nu ter vaststelling aan de gemeenteraad van november aangeboden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met het milieuprogramma 2014
  2. Deze aan te bieden aan de RTG (29 oktober 2013)
  3. Deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad (12 november 2013)
  4. Deze na vaststelling ter kennisname toe zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Noord-Holland
 
Onderwerp- Inspraakreactie notitie reikwijdte en detailniveau windenergie Flevoland
Korte inhoud: in te stemmen met de brief als reactie op de notitie reikwijdte en detailniveau tbv het PlanMER Regioplan windenergie Zuidelijk Oostelijk Flevoland
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de brief als reactie op de notitie reikwijdte en detailniveau tbv het PlanMER Regioplan windenergie Zuidelijk Oostelijk Flevoland
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Rapport rekenkamer verkeersbeleid
Korte inhoud: De rekenkamer heeft haar rapport over het verkeersbeleid voorgelegd t.b.v. een bestuurlijke reactie.
Besluit: College heeft waardering voor rapport en gekozen invalshoek. College ziet het als buitengewoon belangrijk dat de raad tijdens het proces regelmatig wordt geïnformeerd.
 
Onderwerp- Vaststelling Bestemmingsplan Technische herziening Blaricummermeent
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen;
  2. Het bestemmingsplan Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp met identificatiecode NL.IMRO.0376.BPBmeentWD-VA01 gewijzigd ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig de Nota van wijzigingen.