Collegebesluitenlijst 20 augustus 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 13 augustus 2013
Besluit: Conform vastgesteld.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit van 18 maart 2013 waarbij het verzoek op grond van de Wob omtrent de wijze van communicatie richting de burger is gehonoreerd.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 13 augustus 2013 geadviseerd om:
• het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
• het bestreden besluit in stand te laten;
• het verzoek om kostenvergoeding in verband met het behandelen van het bezwaar niet te honoreren
Besluit: Conform advies wordt besloten het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp- Het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaren van perceel Driftlaan 8
Korte inhoud: Het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaren van perceel Driftlaan 8 vanwege het zonder omgevingsvergunning bouwen c.q. in stand laten van een bijgebouw
Besluit: Conform advies wordt besloten de eigenaren van perceel Driftlaan 8 een last onder dwangsom van €15.000 op te leggen voor het bouwen c.q. in stand houden van een bijgebouw met een begunstigingstermijn van zes weken.
 
Onderwerp- Voorontwerpbestemmingsplan ziekenhuis Tergooi
Korte inhoud: Het voorontwerpbestemmingsplan is gereedgekomen. Voor het plan kan nu de inspraak en het wettelijk vooroverleg worden gestart.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met het bijgevoegde voorontwerp bestemmingsplan Tergooi.
  2. In te stemmen met het starten van de inspraak en het wettelijk voorgeschreven vooroverleg.
  3. Voor de inspraak en het overleg een periode van vier weken aan te houden.
  4. De omwonenden/belanghebbenden te informeren middels de bijgevoegde huis aan huis brief.
  5. De raad te informeren overeenkomstig bijgevoegde memo.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Raadsmemo voorbereiding decentralisaties sociaal domein
Korte inhoud: Middels bijgaand memo stelt het college de raad op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de voorbereidingen op de decentralisatie in het sociaal domein.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met het verzenden van de raadsmemo “voorbereiding decentralisatie sociaal domein” aan de raadsleden.