Collegebesluitenlijst 21 mei 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp - Besluitenlijsten 14 mei 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013 conform vast te stellen.


 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 

Onderwerp- Ontwikkeling Brinklaan 6-8 en Fransepad tussen nr. 5 en nr. 7
In het bestemmingsplan Kom Beschermd Dorpsgezicht is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor Brinklaan 6-8 en Fransepad tussen 5-7 (van Bedrijf naar Wonen-2 en Tuin). Om potentiële ontwikkelaars geïnteresseerd te houden kan de gemeente haar intenties nog eens in een brief vastleggen.
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met de in concept bijgaande intentiebrief.

 
Onderwerp- Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening voor bouwen voor mantelzorg
Naar aanleiding van verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan voor het bouwen ten behoeve van mantelzorg is het wenselijk om beleid op dit punt te formuleren.

Besluit:  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het conceptbeleid “randvoorwaarden voor het verlenen van een kruimelontheffing ex bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht voor mantelzorg”;
  2. Conform de inspraakverordening het conceptbeleid te publiceren in Hei&Wei en het voor 6 weken ter inzage te leggen;
  3. Het conceptbeleid ter kennisneming te brengen aan de raad.
 
Onderwerp- Advisering n.a.v. (de 2e) opgestelde begroting 2013 Regionale Uitvoerings-Dienst (RUD) - omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).
Het dagelijks bestuur van de RUD verzoekt de Raad van Blaricum om een eventuele zienswijze op de voorgestelde begroting 2014.

Besluit: Het college besluit:
  1. De Raad te adviseren in te stemmen met de Blaricumse bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2013 van de OFGV / RUD;
  2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2014 bij de OFGV.
 


Onderwerp- Aanpassing verordeningen WWB
Besluit: Het college besluit:

  1. De gemeenteraad voor te stellen de verordening bestuurlijke boete bij recidive vast te stellen conform concept raadsbesluit;
  2. De gemeenteraad voor te stellen de Afstemmingsverordening 2013 vast te stellen conform concept raadsbesluit;
  3. De gemeenteraad voor te stellen de Toeslagenverordening WWB 2013 vast te stellen conform concept raadsbesluit.