Collegebesluitenlijst 22 januari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 januari 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-BlochOnderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Kaderbrief 2014 GR Veiligheidsregio
Besluit: Het college stemt in met beantwoorden kaderbrief 2014 GR Veiligheidsregio.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. PosthumusOnderwerp- Structuurvisie Voorland Stichtsebrug
Besluit: Het college besluit:
  1. Instemmen met gewijzigd inzicht om, op basis van de reeds vastgestelde Nota van Uitgangspunten (NvU) Voorland Stichtsebrug, nu eerst een (voorontwerp) structuurvisie voor het gebied op te stellen in plaats van een (voorontwerp) bestemmingsplan voor dit gebied.
  2. Raad via een memo informeren.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-BaljetOnderwerp- Voorstel oplegging last onder dwangsom.
De bewoners van een perceel aan de Korte Vliegweg hebben zonder de benodigde vergunning een carport geplaatst.
Besluit: Het college besluit de bewoner aan de Korte Vliegweg een last onder dwangsom op te leggen om de zonder vergunning gebouwde carport binnen zes weken te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 2.500.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van LoefOnderwerp- Leerlingenprognose basisonderwijs 2013-2030
In opdracht van de gemeente is een geactualiseerde leerlingenprognose opgesteld. Met deze prognose verkrijgt de gemeente meer inzicht in de toekomstige ontwikkeling van leerlingenaantallen en de ruimtebehoefte van de basisscholen.
Besluit: Het college besluit:
  1. De leerlingenprognose basisonderwijs 2013-2030 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Vast te stellen dat er geen noodzaak is tot het structureel dan wel tijdelijk plaatsen van lokalen ten behoeve van het basisonderwijs;
  3. De leerlingenprognose basisonderwijs 2013-2030 ter inzage te leggen voor de raad.
 
Onderwerp- Overeenkomst CJG procesregisseur
Op 20 april 2010 heeft u de benoeming van de CJG procesregisseur geformaliseerd. Hierdoor deelt de gemeente samen met Huizen en Laren de procesregisseur. De overeenkomst liep door tot 15 januari 2013. In het wethoudersoverleg CJG van 17 september 2012 is afgesproken de personele inzet van de procesregisseur te continueren.
Deze benoeming dient nu te worden geformaliseerd met de gemeente Huizen middels bijgaande samenwerkingsovereenkomst.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Huizen inzake een gezamenlijke procesregisseur CJG
 
Onderwerp- Verzoek tot toestemming voor opheffing van een gesubsidieerde stichting.
De Protestants Christelijke Stichting voor Zorg in ’t Gooi vraagt toestemming voor opheffing van de stichting.
Besluit: Het college besluit toestemming te verlenen voor opheffing van de Protestants Christelijke Stichting voor Zorg in ’t Gooi.