Collegebesluitenlijst 22 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer P.M. Smit , wethouder

 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 15 oktober 2013
Besluit: Conform vastgesteld.
 
Onderwerp- Benoeming leden en plaatsvervangend leden voor het hoofd- c.q. centraal stembureau.
Korte inhoud: benoeming leden en plaatsvervangend leden voor het hoofd- c.q. centraal stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 19 maart 2014.
Besluit: Conform advies wordt besloten tot benoeming leden en plaatsvervangend leden voor het hoofd- c.q. centraal stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 19 maart 2014.
 
Onderwerp- Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Gemeenteraad op 19 maart 2014 en voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014
Korte inhoud: aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Gemeenteraad op 19 maart 2014 en voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014
Besluit: Conform advies wordt besloten tot het aanwijzen van stembureaus voor de verkiezingen van de Gemeenteraad op 19 maart 2014 en voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014.
 
Onderwerp- Managementrapportage zelfevaluatie Informatiebeveiliging rond Reisdocumenten
Besluit: Conform het advies neemt het college kennis van de resultaten van de nieuwe zelfevaluatie Reisdocumenten conform de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) zoals verwoord in de managementrapportage, alsmede van de inhoud en planning van de daarin opgenomen herstel- en verbetermaatregelen. Het college stemt in met toezending van deze rapportage voor 1 november aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Onderwerp-  Aanvullende storting APPA Plan Loyalis voormalig wethouder
Korte inhoud: Vanwege tegenvallende beleggingsresultaten en aanpassing van de rekenrente is een extra storting nodig om pensioenaanspraken betaalbaar te laten stellen door Loyalis.
Besluit: Conform advies wordt besloten een extra koopsom af te sluiten waarmee een bedrag wordt gestort ter grootte van € 71.833,-
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Asfalt onderhoud 2014-2015
Korte inhoud: In de gemeente Blaricum zijn verschillende doorgaande wegen in asfalt aangelegd. Deze wegen worden ieder jaar beoordeeld door middel van weginspecties en waar nodig worden er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Voor de komende jaren is een planning opgesteld voor groot onderhoud aan de diverse asfalt wegen binnen Blaricum.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de voorgestelde uitvoeringsplanning 2014 - 2016.
 
Onderwerp- Benoemen straatnaam voor het project De Blaricummermeent in deelplan C1
Korte inhoud: In verband met de ontwikkeling van de Blaricummermeent dient een straatnaam te worden benoemd.
Besluit: Conform advies wordt besloten besluit in te stemmen met de volgende straatnaam:
Laantje van Laguna