Collegebesluitenlijst 23 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 april 2013


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp - Besluitenlijst 16 april 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp - Uitvoeringsregeling bureau Regionale Veiligheidsstrategie
Tijdens de laatste bijeenkomst in december 2012 van de Regionaal College’s in Midden Nederland hebben de burgemeesters besloten om de financiering van een aantal regionale veiligheidsproducten te bundelen. Er is besloten om het bureau dat in Utrecht ondersteuning biedt aan de uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie uit te breiden naar een dienst voor heel Midden Nederland. Daartoe wordt nu de uitvoeringsregeling bureau RVS MN ter instemming voorgelegd.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de uitvoeringsregeling RVS Midden Nederland;
2. de burgemeester te mandateren om de uitvoeringsregeling namens het college te ondertekenen.
 
Onderwerp - Vaststellen van beleidsregels omtrent het verkrijgen van een briefadres in de gemeentelijke basisadministratie personen.
Besluit: Het college besluit:
vast te stellen de “Regeling briefadres gemeente Blaricum 2013” met de bijgevoegde formulieren.
 
Onderwerp - Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 GR
Veiligheidsregio
In de regio zijn met ingang van 1 januari 2009 de activiteiten gezamenlijk geregeld m.b.t. de regionale brandweer georganiseerd in een Gemeenschappelijke regeling. In deze GR is bepaald da de begroting van enig jaar voor 1 juli van het volgende jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden wordt voor het geven van een zienswijze.
Besluit: Het college besluit:
de raad voor te stellen via ter inzagenlegging stukken in te stemmen met de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 met het advies af te zien van het indienen van een zienswijze.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp - Subsidieaanvraag BVV’31 voor BEL-voetbaltoernooi 2013
BVV’31 heeft op 14 maart 20013 een subsidie van € 600,- aangevraagd voor het BEL-voetbaltoernooi op 25 mei 2013.
Besluit: Het college besluit:
  1. een subsidie te verlenen aan BVV’31 en deze vast te stellen op € 439,-;
  2. de subsidie ten laste te brengen van het budget 65301600-642505 incidentele subsidies sport.
Onderwerp - Advisering n.a.v. begroting 2014 Gewest Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het gewest verzoekt de Raad van Blaricum om een eventuele zienswijze op de voorgestelde begroting 2014.
Besluit: Het college besluit:
  1. de raad te adviseren in te stemmen met de Blaricumse bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2014 van het Gewest Gooi & Vechtstreek;
  2. af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2014 bij het Gewest;
  3. in te stemmen met de meerjarenraming 2015-2017 van het Gewest waarbij met nadruk wordt gewezen op het afronden en uitvoeren van voorgenomen verdere bezuinigingen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp - Onderhoud Stichtse Strand
Het onderhoud voor het Stichtse Strand is in 2012 door de fa. Groenestein onderhouden, ook dit jaar zal er onderhoud aan het strand gepleegd moeten worden. In de begroting 2013 is onvoldoende rekening gehouden met deze kosten de uitvoeringskosten zijn € 29.000. In de begroting 2013 is het budget €15.000.
Besluit: Het college besluit:
  1. het onderhoud van het strand in 2013 te gunnen aan de fa. groenestein uit Blaricum;
  2. het tekort voor het onderhoud groot € 14.000 mee te nemen in de zomernota 2013;
  3. een memo te maken voor de raad waarin dit wordt medegedeeld.
Onderwerp - Bomenbeheerplan
Stand van zaken n.a.v. bomenbeheerplan, vastgesteld d.d. 25 september 2012
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
 
Onderwerp - Inzet Mangalitza varkens in openbaar groen
Op verzoek van de raad is er gevraagd of inzet van Mangalitza varkens in het openbaar groen mogelijk is bij de bestrijding van Bereklauw. Gemeente Almere heeft project opgezet voor bestrijding van de Bereklauw m.b.v. de Mangalitza varkens.
Besluit: Het college besluit:
  1. geen gebruik te maken van de inzet van Mangalitza varkens;
  2. de memo taalkundig te fatsoeneren en de raad – na tussenkomst beleidsregie – te doen toekomen.