Collegebesluitenlijst 23 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 juli 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer P.M. Smit , wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 9 juli 2013
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Raadhuisstraat 9 te Blaricum op 2 december 2013 om 15.00 uur.
Besluit: Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Raadhuisstraat 9 te Blaricum.
 
Onderwerp- Bezwaarschrift inzake verleende standplaatsvergunning, branche groente en fruit.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 1 juli 2013 advies uitgebracht.
Besluit: Conform advies wordt besloten
 1. Om conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten onder verbetering van de wettelijke grondslag.
 2. Beleidsnotitie Standplaatsen te laten actualiseren.
 
Onderwerp- Bezwaar inzake verleende standplaatsvergunning, branche diervoer.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 1 juli 2013 advies uitgebracht.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Comform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten.
 2. Beleidsnotitie Standplaatsen te laten actualiseren.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Het aanschrijven van de eigenaar van perceel Schapendrift 79.
Korte inhoud: Het aanschrijven van de eigenaar van perceel Schapendrift 79 voor het in stand houden c.q. bouwen van diverse bouwwerken.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
De eigenaren van perceel Schapendrift 79 aan te schrijven voor de volgende overtredingen:
 1. Het bouwen c.q. in stand laten van een bijgebouw c.q. berging bestaande uit houten plankdelen met een lengte oplopend van 3.30 meter tot 3.75 meter, breedte oplopend van 2.10 meter tot 3.00 meter en hoogte van 2.50 meter;
 2. Het bouwen c.q. in stand laten van een overkapping bestaande uit houten plankdelen met een lengte van 2.80 meter, breedte oplopend van 1.60 meter tot 2.10 meter en hoogte van 2.00 meter;
 3. Het bouwen c.q. in stand houden van een erfafscheiding met toegangspoort bestaande uit houten plankdelen met een lengte van 3.90 meter en hoogte van 2.40 meter.
 4. Het in stand laten c.q. gebruik van circa 40.8 m² aan extra terrasoppervlakte aan de voorzijde van het restaurant;
 5. Het bouwen c.q. in stand laten van een reclamebord bestaande uit aluminium delen en een reclamedoek geplaatst in een driehoekvorm waarvan de zijden circa 1.40 meter lang zijn en met een hoogte van 3.00 meter.
 
Onderwerp- Oplegging last onder dwangsom
Korte inhoud: In de voortuin van een woning aan de Oranje Nassaulaan staat een overkapping. De overkapping is zonder de benodigde vergunning geplaatst en past niet in het bestemmingsplan. De overkapping is niet vergunningvrij. Wij hebben betrokkene een vooraankondiging last onder dwangsom gezonden. Hierop is geen zienswijze ontvangen, noch is de overkapping verwijderd. Er moet nu een besluit worden genomen over de definitieve last onder dwangsom.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
Betrokkene een last onder dwangsom op teleggen om de overkapping binnen zes weken te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 10.000.
 
Onderwerp- Renovatie aula begraafplaats
Korte inhoud: Op 6 mei jl. heeft de Klankbordgroep Aula advies uitgebracht over het PVE. Met inachtneming van dit advies, dient een besluit te worden genomen over het vervolg van de procedure.
Besluit: Het college besluit:
 1. Hogere kosten dienen binnen het bestaande budget gevonden te worden.
 2. Een memo op te stellen voor de raad
 3. Aan het presidium te verzoeken om het memo, de rapportage van ABC en het advies van de KLG voor te leggen aan een adviserend RTG in september
 4. Na een positief advies van het RTG, ABC opdracht te verlenen voor het maken van een technische omschrijving.
 
Onderwerp- Vaststellen actieplan geluid
Korte inhoud: In het wettelijk verplichte actieplan geluid geeft Blaricum aan hoe er in de periode 2013-2018 omgegaan met verkeerslawaai van gemeentelijke wegen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het actieplan geluid vast te stellen
 2. Het actieplan geluid op de gebruikelijke wijze bekend te maken en ter inzage te leggen
 
Onderwerp- Aanvullend besluit urgentieverklaring woningtoewijzing.
Korte inhoud: De Regionale Urgentiecommissie (RUB) heeft op 22 februari 2013 negatief besloten op het urgentie verzoek. Meneer heeft bezwaar ingesteld tegen deze beslissing. Op 16 mei 2013 heeft er een hoorzitting plaats gevonden met de Commissie voor bezwaarschriften en bezwaarde met zijn advocaat. Ter zitting zijn er aanvullende stukken ter tafel gekomen, door de advocaat. Ter zitting is naar aanleiding van deze stukken afgesproken dat er door het college alsnog beoordeeld zou worden of onderhavige situatie zich leent voor toepassing van de hardheidsclausule.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het college besluit om geen toepassing te geven aan artikel 4.2 van de huisvestings-verordening Gooi & Vechtstreek – eerste wijziging (hardheidsclausule).
 2. Dit via een aanvullend primair besluit aan de gemachtigde van bezwarende bekend te maken.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Actiepuntenverslag Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.
Korte inhoud: het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa Welzijn, politie Gooi & Vechtstreek, Halt Welzijn Lelystad en gemeente in het kader van het project Hard/t voor Jeugd Blaricum.
Besluit: Conform advies wordt besloten kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 7 mei en 2 juli 2013 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Bezwaarschrift tegen de jaarbeschikking van het BTW-compensatiefonds 2012
Korte inhoud: Het college heeft op 5 maart 2013 besloten om bezwaar te maken tegen de jaarbeschikking 2012 voor het onderwerp ''leerlingenvervoer". Bezwaarschrift wordt uitgebreid met de onderwerpen ''begraafplaatsen'' en ''vervolgtraject re-integratie''
Besluit: Conform het advies wordt besloten bij de belastingdienst een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van het BCF 2012.
 
Onderwerp- Uitwerkingsplan Blaricummermeent Herziening deelplan Woongebied A
Besluit: Conform het advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met het ontwerp-uitwerkingsplan Blaricummermeent Herziening deelplan Woongebied A conform artikel 12 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
 2. Het ontwerpbesluit en ontwerp-uitwerkingsplan Blaricummermeent Herziening deelplan Woongebied A conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage leggen en het overleg met instanties conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening starten.