Collegebesluitenlijst 24 september 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp-  Besluitenlijst 17 september 2013
Besluit: Conform vastgesteld
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Onderhoud infiltratievoorzieningen
Korte inhoud: De gemeente Blaricum heeft in het dorp voor ca. 75% onverharde bermen. Bij regenval stroomt regenwater vanuit de bermen de weg op en neemt vuil en zand met zich mee. Dit verstopt goten, kolken en uiteindelijk de infiltratie voorzieningen. Er is vastgesteld dat het tot nu toe uitgevoerde onderhoud onvoldoende is om goed functioneren van de voorzieningen te realiseren. Een goede werking is alleen te waarborgen, als het onderhoud wordt geïntensiveerd. Wanneer structureel te weinig onderhoud wordt uitgevoerd, dan leidt dat op enig moment tot calamiteitenonderhoud (“piepsysteem”), waarvan de kosten uiteindelijk aanzienlijk hoger zullen zijn. Dit is de afgelopen jaren op diverse locaties al voorgekomen (verstopte infiltratie putten op oa Onder den Dael, Bergweg en Bussummerweg). Het vervangen van de bestaande voorzieningen kan daar uiteindelijk het gevolg van zijn. De genoemde onderhoudsmaatregelen gelden enkel voor Blaricum Dorp. In de Bijvanck dit niet aan de orde. Dit komt doordat in de Bijvanck een zo geheten gescheiden rioolstelsel ligt. Regenwater wordt dmv aparte leidingen naar het oppervlaktewater afgevoerd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:

 1. Kennis te nemen van de memo Onderhoud Infiltratievoorzieningen;
 2. Werkzaamheden conform memo uit laten voeren.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Mandatering subsidies
Korte inhoud: Aan de orde is de mandatering van subsidies. In onderhavig voorstel wordt het mandaatbesluit toegelicht.
Besluit: Conform advies wordt besloten:

 1. In te stemmen met “Regeling mandaat subsidieproces gemeente Blaricum 2013”;
 2. In te stemmen met de lijst risicoprofiel subsidie-instellingen;
 3. De gemeenteraad hierover te informeren.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Beheersverordening Voorland Stichtsebrug
Korte inhoud: Voor het natuur- en recreatiegebied Voorland Stichtsebrug bestaat momenteel geen juridisch-planologisch regime waardoor er ook geen sprake is van enige juridisch-planologische bescherming. In deze beheersverordening worden het feitelijk bestaand gebruik en de bestaande situatie vastgelegd. Daarmee worden bebouwde en ruimtelijke ontwikkelingen voorkomen totdat er een bestemmingsplan is vastgesteld.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met beheersverordening Voorland Stichtsebrug;
 2. De beheersverordening ter goedkeuring voorleggen aan de raad;
 3. In te stemmen met het ter inzage leggen van de beheersverordening.
 
Onderwerp- Structuurvisie Voorland Stichtsebrug
Korte inhoud: De structuurvisie is een gemeentelijk beleidsdocument waarin de gemeente voor het natuur- en recreatiegebied Voorland Stichtsebrug aangeeft onder welke voorwaarden ze bereid is aan toekomstige ontwikkelingen haar medewerking te verlenen. De gestelde randvoorwaarden zijn niet slechts ruimtelijk gerelateerd, maar bevatten ook sociale- en economische aspecten. Door deze randvoorwaarden in een structuurvisie te verankeren en deze te gebruiken als overleg- en afwegingskader voor initiatieven, kan de gemeente de gewenste regie voeren. Alleen wanneer een initiatief passend is binnen de kaders van de structuurvisie, wordt aan de voorwaarden voldaan voor de gemeente om een positief principebesluit te kunnen nemen omtrent het verlenen van planologische medewerking. Uitgangspunt voor deze (ontwerp) structuurvisie wordt gevormd door de Nota van Uitgangspunten Voorland Stichtsebrug waarmee de gemeenteraad op 11 december 2012 heeft ingestemd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de (ontwerp) structuurvisie;
 2. (Ontwerp) structuurvisie ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.
 
Onderwerp- HOV
Korte inhoud: De provincie gaat binnenkort starten met de ruimtelijke procedures die de aanleg van de vrije busbaan mogelijk moet maken.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen t.b.v. juridische ondersteuning tegen HOV
 
Onderwerp- Aanbesteding leverantie gebakken straatstenen voor het project De Blaricummermeent.
Het projectbureau De Blaricummermeent is voornemens om de firma Wienerberger BV opdracht te geven voor de leverantie van gebakken straatstenen ten behoeve van het woonrijp maken van De Blaricummermeent.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de gunning voor het leveren van straatbakstenen door de firma Wienerberger B.V. te Kijfwaard en akkoord te gaan met een opdrachtverlening aan de firma Wienerberger B.V. op basis van bijgevoegde “overeenkomst voor levering van materiaal”.
 2. Wethouder P. Smit mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de overeenkomst namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.