Collegebesluitenlijst 26 februari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 19 februari 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit van 27 augustus 2012 tot het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van de Wabo voor het bouwen van een woning met bijgebouw, het bouwen van een toegangspoort, voor het kappen van 4 sparren en voor het uitvoeren van werkzaamheden, bestaande uit het kappen van 5 sparren en het aanleggen van verhardingen op het perceel Bussummerweg 19 te Blaricum
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 14 februari 2013 geadviseerd het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp- Ontwerp Milieubeleidsplan 2013-2016 met bijbehorend Uitvoeringsprogramma 2013-2016.
Het huidige Milieubeleidsplan was geldig voor de periode 2008 – 2012. In december 2011 is de bestuursopdracht vastgesteld ten behoeve van het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan voor de periode 2013-2016. Het ontwerp van het milieubeleidsplan zal voor zes weken ter inzage gelegd. Een ieder kan gedurende deze termijn zienswijzen indienen. Daarna wordt, rekening houdend met de ingediende zienswijzen, het definitieve milieubeleidsplan opgesteld welke vervolgens door de Raad kan worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit om:
  1. Het ontwerp van het Milieubeleidsplan 2013-2016 vast te stellen
  2. Deze vrij te geven voor de inspraak conform de inspraakverordening gemeente Blaricum 2008
  3. De Raad het ontwerp ter kennis aan te bieden middels bijgaande memo.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Plan van aanpak transitie jeugdzorg Gooi & Vechtstreek
De gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders. Dit betreft een transitie van de jeugdzorg die voort vloeit uit de Jeugdwet die is opgesteld door het Ministerie van VWS. De gemeenten (Naarden, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden, Laren, Wijdemeren en Weesp) hebben gezamenlijk het “Plan van aanpak transitie jeugdzorg Gooi en Vechtstreek” opgesteld waarin staat beschreven op welke wijze de transitie jeugdzorg wordt vormgegeven.
Besluit: Het college besluit:
  1. Om in te stemmen met het “Plan van aanpak transitie jeugdzorg Gooi en Vechtstreek” en dit plan van aanpak ter kennisname aan de raadsleden aan te bieden;
  2. Om voor de uitvoering van het “Plan van aanpak transitie jeugdzorg Gooi en Vechtstreek” een bedrag van € 17.727 beschikbaar te stellen;
  3. De memo “transitie jeugdzorg” ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.