Collegebesluitenlijst 26 maart 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 april 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp - Besluitenlijsten 19 maart 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp - Aanvraag eenmalige subsidie boek “van HOUT naar BRONS”.
Stichting Boek Bronzen Erfgooiersboom vraagt een subsidie voor een boek over het maken van de bronzen Erfgooiersboom.
Besluit: Het college besluit:
 1. Subsidie te weigeren aangezien niet wordt voldaan aan subsidieverordening;
 2. Voor representatieve doeleinden 5 exemplaren van het boek “van HOUT naar BRONS”  te kopen;
 3. De kosten, van ca. € 200 te dekken uit het budget representatie 6.002.1000-634.304.
 
Onderwerp - Actiepuntenverslag Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.
Het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa Welzijn, politie Gooi & Vechtstreek, Halt Welzijn Lelystad en gemeente in het kader van het project Hard/t voor Jeugd Blaricum.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 19 maart 2013 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.
 
Onderwerp - Bezuiniging op subsidies in 2014
Door de gezamenlijke colleges is in januari 2013 de richtinggevende uitspraak gedaan dat er op de subsidies bezuinigd kan worden. Het onderhavige voorstel is de uitwerking van deze richtinggevende afspraak voor 2014.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met een structurele bezuiniging van 2,5 % in 2014 voor alle subsidieontvangers die zij subsidieert;
 2. Deze bezuiniging niet door te voeren voor Versa Welzijn;
 3. In de DVO 2013 de stelpost flexibele uren met 82,5 uur af te ramen en deze in te zetten voor de voorgestelde bezuiniging.
 
Onderwerp - Bezuiniging op subsidies 2014 en verder van Versa.
Door de gezamenlijke colleges is in januari 2013 de richtinggevende uitspraak gedaan dat er op de subsidies bezuinigd kan worden. Het onderhavige voorstel is de uitwerking van deze richtinggevende afspraak voor 2014.
Besluit: Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan akkoord te gaan met de invulling per jaarschijf van de voorgestelde bezuinigingen voor Versa Welzijn in 2014 en verder;
 2. In te stemmen met het beschreven te volgen proces;
 3. In te stemmen met de vragen die uitgewerkt dienen te worden in de bestuursopdracht.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

 
Onderwerp - Verzoek tot aankoop perceel grond door Liander, kadastraal bekend als gemeente Blaricum, sectie D, nr.1822 gedeeltelijk, groot 12 m2 ( Noolseweg to 23) bestemd voor een middenspanningsruimte ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening.
Liander heeft het verzoek gedaan om 12 m2 grond van de gemeente Blaricum te mogen kopen bestemd voor een middenspanningsruimte ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening.
Besluit: Het college besluit de grond aan te bieden aan Liander voor een bedrag van in totaal € 3.300,- kosten koper en de opbrengst verantwoorden op kostenplaats 68200400 Eigendommen niet voor openbare dienst; kostensoort 833100 Opbrengst grondverkopen.
 
Onderwerp - Uitwerkingsplan 4 Bedrijvenpark
Onlangs is met een ontwikkelaar-belegger overeenstemming bereikt over de realisatie van een kantoorgebouw op BusinessPark27. Het betreffende kavel ligt in de zone 2e Oor en ligt nog niet vast in een uitwerkingsplan van het Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp. Om de gronden te kunnen leveren, moet het bestemmingsplan voor het betreffende deel eerst uitgewerkt worden. In het ontwerp Uitwerkingsplan 4 Bedrijvenpark is het resterende deel van de zone 2e Oor opgenomen.
Besluit: Het college besluit:
 1. instemmen het ontwerp-uitwerkingsplan 4 Bedrijvenpark conform artikel 6 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
 2. het ontwerpbesluit en ontwerp-uitwerkingsplan 4 Bedrijvenpark conform artikel 3.6 en 3.9a  Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage leggen en het overleg met instanties conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening starten.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp - Voortgang bestemmingsplan Villagebieden 2013.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013 zijn ruim 70 zienswijzen ingediend bij de raad. Het leeuwendeel daarvan heeft betrekking op de bouwmogelijkheid voor de drie woningen aan de Dwarslaan. Omdat tegen de ontheffing ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) een beroepsprocedure bij de Raad van State loopt, is de afloop van die procedure van groot belang voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is immers afgestemd op het bouwplanproces. Het verdient daarom aanbeveling om te wachten met de verdere procedure van het bestemmingsplan tot het moment waarop de beslissing van de Raad van State op het bouwplanproces bekend is. Voorgesteld wordt daarom om de indieners van de zienswijzen tegen het bestemmingsplan te informeren over de verdere gang van zaken.
Besluit: Het college besluit:
 1. De indieners van de zienswijzen tegen het bestemmingsplan te informeren dat in de procedure van het bestemmingsplan wordt gewacht op de beslissing van de Raad van State over de artikel 19 WRO procedure; ontwerpbrief is bijgevoegd;
 2. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde memo.
 
Onderwerp - Het verlengen van de huur en het onderhoud van de historische graven van de wiskundige Prof. Dr. L.E.J. Brouwer en zijn echtgenote, mevrouw R.B.F.E.Brouwer- de Holl.
Sinds 2002 heeft de gemeente de historische graven vak J 31 en 32 op haar naam staan. Hierin liggen begraven de wiskundige, Prof. Dr. L.E.J. Brouwer en mevrouw R.B.F.E. Brouwer- de Holl. De huurperiode is verlopen op 12 augustus 2012 en moet worden verlengd.
Besluit: Het college besluit:
 1. De huurperiode van de graven vak J 31 en 32 te verlengen met 10 jaren tot 27 augustus 2022;
 2. Het onderhoud van deze graven met 10 jaren te verlenen tot 27 augustus 2022.