Collegebesluitenlijst 26 november 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 december 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 19 november 2013
Besluit: Conform vastgesteld.

Onderwerp- Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen / 2013-66.
Korte inhoud: De Wet basisregistratie personen (Wbrp) vervangt op 9 december 2013 de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba). De GBA-verordening komt van rechtswege te vervallen als de Wbrp in werking treedt. Op grond van de Wbrp zal een nieuwe verordening vastgesteld moeten worden. Op dit moment is het nog niet geheel zeker of de Wbrp daadwerkelijk in werking treedt op 9 december a.s.. In de verordening is opgenomen dat deze in werking treedt op de dag en bekendmaking en dat deze - voor zover nodig - terugwerkende kracht heeft tot en met de datum waarop de Wbrp in werking is getreden.
Besluit: Conform advies wordt besloten de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bezwaarschrift inzake toegangspoort.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 7 juni 2013 advies uitgebracht.
Besluit: Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften wordt besloten het bestreden besluit te herroepen, voorts geen toepassing te geven aan de bevoegdheid om aan te schrijven wegens ernstige strijdigheid met de redelijke eisen van welstand op grond van artikel 13a van de Woningwet en tenslotte het verzoek om vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte proceskosten, te honoreren. Een en ander met correctie van de drie punten, zoals verwoord in het voorstel.

Onderwerp- De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen een opgelegde last onder dwangsom vanwege het in stand laten van een toegangspoort zonder een daartoe vereiste vergunning.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestreden besluit (de last onder dwangsom) te herroepen en voor zover een motivering kan worden gegeven dat sprake is van ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand aan te schrijven op grond van artikel 13 a van de Woningwet. Verwezen wordt naar de bijlage.
Besluit: Conform advies van de commissie voor de bezwaarschriften wordt besloten het bestreden besluit (de last onder dwangsom) te herroepen.
 
Onderwerp- Advies van de commissie voor de bezwaarschriften naar aanleiding van bezwaar tegen uw besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens het bouwen c.q. in stand laten van een zonder omgevingsvergunning gebouwde toegangspoort
Korte inhoud: de commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestreden besluit te herroepen wegens strijd met het vertrouwensbeginsel en wegens ondeugdelijke motivering ten aanzien van optreden bij vergelijkbare gevallen en alsnog uit te gaan van de gedoogsituatie, zoals aangegeven in de brief van 15 februari 2012 en voorts geen toepassing te geven aan de bevoegdheid om aan te schrijven wegens ernstige strijdigheid met de redelijke eisen van welstand op grond van artikel 13 a van de Woningwet.
Besluit: Conform advies van de commissie voor bezwaarschriften wordt besloten het advies van de commissie op te volgen voor wat betreft het herroepen van het besluit, het advies niet op te volgen voor wat betreft het gedoogbesluit en voor wat betreft het toepassen van artikel 13a van de Woningwet.
 
Onderwerp- Advies van de commissie voor de bezwaarschriften naar aanleiding van bezwaar tegen een opgelegde last onder dwangsom vanwege het in stand laten van een toegangspoort zonder een daartoe verleende vergunning
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestreden besluit te herroepen en voor zover een motivering kan worden gegeven dat sprake is van ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand aan te schrijven op grond van artikel 13 a van de Woningwet. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bijlage.
Besluit: Conform advies van de commissie voor de bezwaarschriften wordt besloten het bestreden besluit te herroepen.


Onderwerp- Handhavingstraject Woonwagenlocatie
Korte inhoud: U heeft besloten, een handhavingstraject op te starten inzake illegale bouwwerken en bewoonde caravans op het woonwagenterrein aan de Achter Capitten. Wij hebben de bewoners een vooraankondiging last onder dwangsom gezonden, en hierop hebben zij zienswijzen ingediend. Thans moet een besluit worden genomen over de oplegging van de last onder dwangsom.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met oplegging last onder dwangsom ter hoogte van € 500 per dag per illegaal bouwwerk of toercaravan, wegens het zonder vergunning bouwen dan wel in stand laten van illegale bouwwerken en/of toercaravans.