Collegebesluitenlijst 27 augustus 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 september 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 20 augustus 2013
Besluit: Conform vastgesteld.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Instemmen met de brief gericht aan het college van Almere
Korte inhoud: De gemeente Almere heeft een beleidsnotitie vrijgegeven voor inspraak waarin een aantal zoekzones voor grote windmolens zijn opgenomen. Een van deze zoekzones ligt recht tegenover de nieuwe wijk Blaricummermeent. De windmolens kunnen een hoogte krijgen van 130 meter ashoogte. Gelet op deze hoogtes is de impact op de nieuwe wijk en de jachthaven groot. Het is van belang tijdig onze reactie op dit voornemen bekend te maken bij het college van Almere.
Besluit: Niet akkoord
Brief aanpassen in die zin dat bezwaar wordt gemaakt tegen de mogelijke ontwikkeling van een windmolenpark.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Beslissing op bezwaar afgewezen uitkering Wet werk en bijstand
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 25 juli 2013 geadviseerd om het primaire besluit in stand te laten met de aanvulling dat de bijstand ook over de periode van 2 november 2012 tot en met 3 februari 2013 (met terugwerkende kracht) is afgewezen
Besluit: Conform advies wordt besloten het commissieadvies van 25 juli 2013 over te nemen en het primaire besluit in stand te laten.
 
Onderwerp- Aanvraag waarderingssubsidie 2014 door Informatie Steunpunt
Korte inhoud: Het informatie Steunpunt 1e lijn ggz vraagt een waarderingssubsidie van € 500.
Besluit: Conform advies wordt besloten subsidie te weigeren omdat in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op een andere wijze is voorzien en de activiteit van de aanvrager niet of in niet in overwegende mate gericht is op de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komt aan de gemeente of haar ingezetenen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Grondgebruik Buizerd 110 en 112
Korte inhoud: Door het in 2006 niet op een correcte wijze uitvoering geven aan een grondverkoop voorwat betreft het uit laten zetten door het Kadaster vooraf is het nu noodzakelijk om deze fout te herstellen middels een akte van rektificatie.
Besluit: Conform  advies wordt besloten:
  1. Medewerking te verlenen aan het laten passeren van een akte van rectificatie om zodoende het grondgebruik te legaliseren.
  2. Kosten van notaris en kadaster begroot op € 1.500 te verantwoorden op de post 68200400 Eigendommen niet voor openbare dienst - 634399 overige kosten.
  3. Het in verhuur geven van een perceel grond van ongeveer 10m2 tegen een verhuurprijs van € 100 per jaar te verantwoorden op 68200400 Eigendommen niet voor openbare dienst - 832100 huren.