Collegebesluitenlijst 28 januari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 februari 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Reglement Burgerlijke Stand
Herziening reglement 2010
Besluit: Het college besluit het reglement Burgerlijke stand vast te stellen het oude reglement van 2010 in te trekken.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Herontwikkeling winkelcentrum Bijvanck
Het exploitatieplan voor de herontwikkeling dient jaarlijks herzien te worden.
Besluit: Het college besluit:
  1. Een bedrag van € 3.000 te reserveren voor de aanschaf van een social sofa;
  2. Een bedrag van € 34.717 van vlek B over te hevelen naar de exploitatie van vlek A;
  3. In te stemmen met de herziene exploitatie;
  4. De exploitatie aan de raad voor te leggen gelijktijdig met de jaarrekening.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Meerjaren onderhoud Blaricum Bijvanck (2011-2014) / onderhoud Blaricum Dorp. Uitvoeringsjaar 2013
Besluit: Het college besluit er mee in te stemmen om het krediet voor 2013 t.b.v. Meerjaren onderhoud Blaricum Bijvanck van € 280.000 conform B&W-besluit d.d. 25 mei 2010 en raadsbesluit van 22 juni 2010 beschikbaar te stellen.
 
Onderwerp- Het intensiveren van de samenwerking in de waterketen met het waterschap AGV en  buurtgemeenten.
In het waterbeheer wordt al jaren gezocht naar een samenwerkingsvorm om de doelmatigheid en efficiëntie te verhogen. In dit kader is in 2011 door de koepels van de VNG, Unie van Waterschappen, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Bestuursakkoord Water ondertekend. In dit akkoord zijn concrete afspraken opgenomen over een doelmatiger en efficiënter waterbeheer. Één van de afspraken is dat in 2012 bindende afspraken moeten zijn gemaakt over de vorming van enkele structurele samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten en waterschappen.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde (concept) Mantelovereenkomst BOWA en een nauwere samenwerking in de waterketen, samen met de gemeenten Laren en Eemnes;
  2. De burgemeester geeft volmacht aan portefeuillehouder Water om de overeenkomst te tekenen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Aanvraag meerjarige subsidie Welpart
Welpart vraagt een meerjarige subsidie van € 72.000,= voor casemanagement bij multi probleemgezinnen.
Besluit: Het college besluit subsidie te weigeren omdat de activiteit al door andere instellingen wordt uitgevoerd en de aanvraag te laat is ingediend en het subsidieplafond anders wordt overschreden.