Collegebesluitenlijst 28 mei 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juni 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 21 mei 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht uitvoering raadsbesluit inzake Agrarische nota Blaricum 2011
In zijn vergadering van 17 mei 2011 besloot de raad de Agrarische nota Blaricum 2011 vast te stellen. Over enkele gronden zijn toen geen beslissingen genomen over het al dan niet verkopen ervan. Voor enkele van die gronden wordt nu voorgesteld een uitwerking te maken die als basis kan dienen voor het nemen van beslissingen. 
Besluit: Het college besluit:
- In te stemmen met de bestuursopdracht uitvoering raadsbesluit inzake Agrarische nota  Blaricum 2011.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Uitwerkingsplan 4 Bedrijvenpark
Onlangs is met een ontwikkelaar-belegger overeenstemming bereikt over de realisatie van een kantoorgebouw op BusinessPark27. Het betreffende kavel ligt in de zone 2e Oor en ligt nog niet vast in een uitwerkingsplan van het Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp. Om de gronden te kunnen leveren, moet het bestemmingsplan voor het betreffende deel eerst uitgewerkt worden. In het ontwerp Uitwerkingsplan 4 Bedrijvenpark is het resterende deel van de zonde 2e Oor opgenomen. Er is één reactie binnengekomen op het ontwerp-uitwerkingsplan. Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassingen.
Besluit: Het college besluit:
  1. Het uitwerkingsplan 4 Bedrijvenpark vast te stellen, conform artikel 6 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
  2. Het besluit en uitwerkingsplan 4 Bedrijvenpark conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp- Wijzigen ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013
Door Van Egmond Totaal Architectuur is gevraagd om het ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013 gewijzigd vast te stellen en wel in die zin, dat drie bestaande woningen (Vliegweg 9A, Vliegweg 11 en Melkweg 16) worden afgebroken en – na herverkaveling van de kadastrale percelen – worden vervangen door 2 woningen. Omdat dit verzoek is binnengekomen nà de zienswijzenprocedure, er geen formele aanvraag is, over dit nieuwe initiatief aan mogelijke belanghebbenden geen gelegenheid is geboden daarover een mening te geven en geen bestuurlijke afweging heeft plaatsgevonden, kan dit onderwerp niet worden meegenomen bij de voorliggende vernieuwing van het bestemmingsplan Villagebieden 2013.

Besluit: Het college besluit:
  1. Niet in te stemmen met een aanpassing van het bestemmingsplan Villagebieden 2013 om drie woningen (Vliegweg 9A en 11 en Melkweg 16) te vervangen door 2 woningen;
  2. Van Egmond Totaal Architectuur te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde ontwerpbrief;
  3. Brief in overleg met portefeuillehouder doen uitgaan.
 
Onderwerp- Ondertekening Mantelovereenkomst BOWA (Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied)
In het kader van het Bestuursakkoord Water zijn concrete afspraken gemaakt over een doelmatiger en efficiënter waterbeheer. Eén van de belangrijkste afspraken is dat de samenwerking in de waterketen wordt verbeterd mede door de vorming van enkele structurele samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten en waterschappen. In dat kader en op uitnodiging van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, heeft de wethouder J.Z. de Joode-Baljet op 14 februari jongstleden de Mantelovereenkomst BOWA ondertekend. Deze overeenkomst betreft een nauwere samenwerking in de opslag, transport en verwerking van afvalwater. Door middel van een memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ondertekening van deze overeenkomst
Besluit: Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de bijgevoegde memo aan de raad over de ondertekening van het Mantelovereenkomst BOWA;
  2. De betreffende memo inclusief het collegebesluit en bijlage ter kennisneming aan de raad voor te leggen.