Collegebesluitenlijst 29 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 mei 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 23 april 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Reactie op brief minister Pasterk over samenwerking in de decentralisaties
Op 15 maart heeft de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle gemeenten een brief gestuurd met het verzoek om voor 31 mei 2013 met voorstellen te komen voor (nieuwe) vormen van samenwerking in het sociale domein.
Besluit: Het college besluit:
akkoord te gaan met het verzenden van bijgaande conceptbrief en de raadsleden hiervan in kennis te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Ontwerp actieplan geluid
Op 27 juni 2012 heeft het college de geluidsbelastingkaart voor Blaricum vastgesteld. In vervolg hierop is Blaricum verplicht een actieplan geluid op te stellen, waarin het beleid voor de komende 5 jaar met betrekking tot verkeerslawaai rond gemeentelijke wegen wordt beschreven. In samenwerking met de gemeenten Bussum, Hilversum, Huizen, Laren Naarden en Weesp zijn ontwerp-actieplannen geluid opgesteld.
In het ontwerp-actieplan wordt voor Blaricum een plandrempel op 70 dB Lden voorgesteld. In de gemeente zijn 4 woningen met een geluidsbelasting die boven de plandrempel uitkomt. Deze woningen aan de Torenlaan zijn reeds gesaneerd met gevelmaatregelen. Na afweging van verdere opties moet de conclusie zijn dat er geen reële mogelijkheden zijn de geluidsbelasting verder te reduceren.
Daarnaast is het voorstel dat Blaricum bij onderhoud en herinrichting van gemeentelijke (50 km/uur) wegen, alsmede bij verkeersplannen steeds de mogelijkheden voor vermindering van het verkeerslawaai zal meewegen.
Besluit: Het college besluit:
  1. Het actieplan geluid in ontwerp vast te stellen;
  2. Een ieder in de gelegenheid te stellen tot het indienen van een zienswijze;
  3. De raad te informeren en in de gelegenheid te stellen tot het kenbaar maken van zijn zienswijze

Onderwerp- Verordening energiesubsidies bestaande woningen
De provincie Noord-Holland heeft op aanvraag aan de gemeente Blaricum een subsidie van  € 22.059,- beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt verstrekt aan particulieren die energiemaatregelen toepassen in de eigen woning. De subsidie wordt door de gemeente verstrekt op aanvraag en volgens de per voorliggende verordening gestelde regels.
Besluit: Het college besluit:
de “Verordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Blaricum 2013-2016” ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.