Collegebesluitenlijst 29 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 november 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 22 oktober 2013
Besluit: Conform vastgesteld.
 
Onderwerp- Drank- en horecaverordening
Korte inhoud: op grond van de per 1/1/2013 gewijzigde Drank en Horecawet moet de Raad voor 1/1/2014 een Verordening vaststellen met daarin regels omtrent de paracommerciële inrichtingen. Met dit voorstel wordt voorgesteld bijgevoegde verordening vast te stellen. De verordening bevat tevens regels voor de commerciële (horeca) inrichtingen
Besluit: Conform advies wordt besloten de verordening Drank en Horecawet Blaricum 2014 ter vaststelling aan de Raad voor te leggen

Onderwerp- Notitie Kunstbeleid Blaricum 2014 -2018
Korte inhoud: Het voorstel gaat over het gemeentelijk kunstbeleid en de daaruit geformuleerde actiepunten voor de jaren 2014 tot en met 2018.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de notitie Kunstbeleid Blaricum 2014 – 2018
 2. De raad voor te stellen om de notitie Kunstbeleid Blaricum 2014 - 2018 vast te stellen.
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Herinrichting Eemnesserweg te Blaricum en Blaricummertollaan te Laren
Korte inhoud: Op 19 maart 2013 heeft de gemeenteraad gekozen om de voorkeursvariant "Nul+"nader uit te werken. De uitwerking hiervan wordt in dit voorstel besproken.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het D.O. (uitwerking Nul+ variant) vast te stellen en het werk in 2014 te laten aanbesteden en uitvoeren.
 2. De beschikbare € 1.000.000,- t.b.v. de Eemnesserweg uit begroting 2013 beschikbaar te stellen.
 3. Het D.O. ontwerp herinrichting Eemnesserweg ter instemming aan de raad voor te leggen.
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Inhuur projectleider sociaal domein
Korte inhoud: Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet en voor de uitvoering van de taken die vanuit de AWBZ onder de Wmo komen te vallen. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen is het nodig dat er bestuurlijk enkele besluiten genomen worden die er voor zorgen dat de (bedrijfsmatige) organisatie goed ingericht is.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het inhuren van een projectleider sociaal domein en hiervoor € 58.502 beschikbaar te stellen uit het invoeringsbudget transitie Sociaal Domein.
 
Onderwerp- Volmachtbeheer ten behoeve van contractbeheer Wmo taxi, Wmo-hulpmiddelen, Wmo-trapliften en Compensatie Huishoudelijke Taken
Korte inhoud: De regio Gooi en Vechtstreek heeft tot op heden het contractbeheer uitgevoerd zonder over de noodzakelijke bevoegdheid tot bewaking van de contracten te beschikken. Door de ontstane situatie rond contractbeheer CHT is het noodzakelijk om voor 1 november 2013 een volmacht te verlenen aan de regio om de bewaking over de uitvoering van de contracten, juridisch houdbaar, invulling te geven.
Besluit: Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover hun bevoegdheid, besluit:
 1. De bevoegdheid tot bewaking van de uitvoering van de contracten inzake de Wmo-taxi, Compensatie Huishoudelijke Taken, Wmo hulpmiddelen en Trapliften voor de regiogemeenten in volmacht op te dragen (conform de looptijden van deze contracten) aan de Programmamanager Sociaal Domein, werkzaam bij de Regio Gooi en Vechtstreek en -bij afwezigheid van de programmamanager - de Manager contractbeheer Sociaal Domein, eveneens werkzaam bij de Regio Gooi en Vechtstreek;
 2. Tot de uitoefening van de onder 1 vermelde bevoegdheid behoort in elk geval ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering van de beslissing tot het voeren van een rechtsgeding;
 3. Over de besluiten die politiek-strategisch gevoelig liggen pleegt gevolmachtigde vooraf overleg met het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Gooi en Vechtstreek;
 4. Gevolmachtigde informeert het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Gooi en Vechtstreek halfjaarlijks over de uitoefening van de in volmacht gegeven bevoegdheden.
Onderwerp- Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Korte inhoud: Het huidige handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt aangepast aan de meest recente wetswijzigingen en krijgt tevens een compacter model waardoor niet meer direct bij elke wijziging een nieuw handhavingsbeleid moet worden vastgesteld.
Besluit: Conform advies wordt besloten een aangepast handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek in concept vast te stellen.
 
Onderwerp- Transitiearrangement Jeugdzorg 2015 Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De ministeries van VWS/Veiligheid & Justitie en de VNG hebben 41 jeugdzorgregio’s, waaronder de regio Gooi en Vechtstreek, de opdracht verstrekt om vóór 31 oktober 2013 een transitiearrangement op te stellen. In dit arrangement is beschreven op welke wijze de continuïteit van de jeugdhulpverlening op regionaal niveau in het overgangsjaar 2015 wordt gerealiseerd, inclusief een inschatting van eventuele frictiekosten. Het transitiearrangement wordt ter instemming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad in te stemmen met het transitiearrangement jeugd 2015 Gooi en Vechtstreek en dit besluit ter kennis te brengen aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd;
 2. De voorzitter van de regionale stuurgroep jeugd te mandateren tot het - namens de gemeente Blaricum - ondertekenen van de intentieverklaring behorende bij het transitiearrangement en de aanbiedingsbrief;
 3. De raad voor te stellen in te stemmen met het transitiearrangement jeugdzorg 2015 Gooi en Vechtstreek;
 4. In te stemmen met het bijgeleverde persbericht;
 5. Om het budget jeugdzorg, zoals opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2014, afzonderlijk op te nemen in de gemeentebegroting van 2015.
   

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Onderzoek slibtransport RWZI Blaricum
Korte inhoud: Aan de weg Achter Capitten te Blaricum bevindt zich een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De RWZI verwerkt afvalwater van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Dagelijks wordt slib per vracht afgevoerd vanaf de RWZI richting de rijksweg A27. De huidige routering van het vrachtverkeer loopt via de bebouwde kommen van Blaricum en Laren. Regelmatig komen er klachten binnen van bewoners langs de route vanwege gevoelens van onveiligheid, geluidoverlast en trillingen door het tanktransport met zware vrachtwagens. Teneinde de omvang van de problematiek vast te stellen en voorstellen te doen om de klachten te verhelpen is in gezamenlijk aanpak met de Rijkswaterstaat en Waternet bijgaande notitie opgesteld.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie Slibtransport RWZI Blaricum;
 2. In te stemmen met de voorkeursvariant D als een oplossing voor de problematiek;
 3. Tot het opstarten van bestuurlijk overleg met de gemeenten Laren en Eemnes en de externe partners, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Vallei en Veluwe en Waternet.
 
Onderwerp- Beleid maatschappelijk vastgoed, een toetsingskader.
Korte inhoud: Aan de orde is de uitwerking van het vastgoedbeleid voor de BEL gemeenten. Er wordt een toetsingskader vastgoed aangeboden ter vaststelling.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de nota Beleid maatschappelijk vastgoed, een toetsingskader;
 2. De toetsingskaders vast te stellen;
 3. De gemeenteraad hierover te informeren.