Collegebesluitenlijst 2 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 april 2013

 
 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Aanwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp - Besluitenlijst 26 maart 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 maart 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp - Beschikbaar stellen van structurele kosten voor Sociale kaart MEE.
In het kader van een vraaggestuurde werkwijze is het hebben van een sociale kaart voor zowel Wmo-consulenten als Wmo-klanten van belang. In het kader van de Regionale sociale agenda (RSA) is door de provincie een budget beschikbaar gesteld waaruit de Sociale kaart aangeschaft kan worden. Daarbij blijft er structureel een bedrag noodzakelijk voor onderhoud/licentiekosten, die gemeenten zelf moeten voldoen.
Besluit: Het college besluit jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen voor onderhoud- en licentiekosten voor de sociale kaart van MEE. De structurele kosten ad € 390 kunnen gedekt worden uit Wmo, Overige kosten (66220400 /634399).
 
Onderwerp - Wijziging gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek
Het herijkingsproces van de samenwerking binnen het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft geleid tot een voorstel vanuit het Gewest tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming daarover wordt gevraagd aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten, uiterlijk 1 juni 2013.
Besluit: Het college besluit:
  1. de gemeenschappelijke regeling “Regeling Gooi en Vechtstreek” te wijzigen door vaststelling van bijgevoegd ontwerp voorstel met toelichting, nr. 12.0014647, alsmede de raad voor te stellen dienovereenkomstig te besluiten;
  2. de raad tevens voor te stellen om onder voorbehoud van totstandkoming en inwerkingtreding van de ad 1 bedoelde wijziging, met ingang van de inwerkingtreding daarvan alle tot dat moment genomen besluiten tot benoeming van raads- en collegeleden als lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek in te trekken, onder gelijktijdige benoeming van burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch als lid en wethouder R. Posthumus als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp - Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van bijzondere bijstand voor brillenglazen op grond van de Wet werk en bijstand
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 11 maart 2013 advies uitgebracht.
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het primaire besluit van 16 oktober 2012, verzonden 17 oktober 2012, in stand te laten met aanvulling van de wettelijke grondslag (artikel 35 van de WWB) en vermelding van artikel 16 van de WWB, met aanvulling van de vermelding van het buitenwettelijke beleid en het besluit te corrigeren, in die zin dat het gaat om de kosten van vergoeding van brillenglazen (en niet van een bril).
 
Onderwerp - Milieujaarverslag 2012
De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn uitgevoerd.
Besluit: Het college besluit om:
  1. het milieujaarverslag 2012 vast te stellen
  2. het milieujaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de Raad via de Raadgever
  3. het milieujaarverslag toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Noord-Holland