Collegebesluitenlijst 2 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 juli 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M.Smit, wethouder
De heer S. van der Veen, loco-secretaris
Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 25 juni 2013
Besluit: Conform, met dien verstande dat mevrouw De Joode-Baljet afwezig was.
 
Onderwerp- Uitspraak rechtbank Amsterdam
Besluit: Conform
Het college besluit pro forma in hoger beroep te gaan.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Prestatieovereenkomst Gemeente Blaricum – woningcorporaties
Anderszins
Besluit: Conform voorstel, met dien verstande dat nog voor 15 augustus wordt toegelicht waarom het advies van de WMO-raad tot het houden van een wijkschouw niet is overgenomen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Leges voor registratie gastoudervoorziening.
Besluit: Het college besluit
  1. In te stemmen met het aan de raad voorleggen van het tussentijds aanpassen van de legesverordening op het onderdeel leges bij registratie van gastouders,
  2. De leges voor het registreren van gastouders te bepalen op 50% van de in de huidige legesverordening vastgestelde bedragen,
  3. Op alle vanaf 1 januari 2013 ingediende aanvragen registratie gastouders het gecorrigeerde legestarief toe te passen en (4) met ingang van 2014 de inkomsten ad € 2.012 te ramen in de begroting; met dien verstande dat het bijgevoegde persbericht aanpassing behoeft.
 
Onderwerp- Evaluatie MEEWERKEN
Besluit: Het college besluit conform het voorstel in te stemmen met de evaluatie MEEWERKEN, welke de resultaten weergeeft van 1 juli 2011 - 31 december 2012; en wenst aanpassing van het persbericht.
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag ANBO
Besluit: Het college besluit:
  1. Aan de ANBO een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op 340 euro op grond van de Regeling inzake jubilea d.d. 5 oktober 2004;
  2. De kosten te dekken uit het budget representatie 6.002.1000 - 634.304