Collegebesluitenlijst 30 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester


Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Besluitenlijst 23 juli 2013 wordt conform vastgesteld.
 
Onderwerp- Dienstverleningsovereenkomst 2014 tussen gemeente Blaricum en de BEL Combinatie
Korte inhoud: Conform art. 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dient de gemeente ieder jaar met de BEL Combinatie een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te spreken. Nu ligt de DVO voor het jaar 2014 ter bespreking en vaststelling voor.
Besluit: Conform advies wordt besloten de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2014 aan te gaan
 
Onderwerp- Hoger beroep naar aanleiding van uitspraak van rechtbank Amsterdam
Korte inhoud: Er is pro forma hoger beroep ingesteld. De beroepsgronden dienen uiterlijk 5 augustus 2013 te zijn ingediend bij de Raad van State. Verwezen wordt naar de bijlage waarin zich het hoger beroepschrift voorzien van gronden bevindt.
Besluit: Conform
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Voorontwerpbestemmingsplan Landelijke Gebieden
Korte inhoud: Het voorontwerpbestemmingsplan heeft de inspraakprocedure doorlopen. Alle ingekomen reacties zijn verwerkt en opgenomen in de bijgevoegde Nota van Inspraak. Na besluitvorming van het college kan het plan worden vrijgegeven voor de zienswijzenprocedure.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met bij bijgevoegde Nota van Inspraak en overleg.
  2. Het aldus aangepaste ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de zienswijzenprocedure.
  3. De heer Tersteeg te informeren over zijn voorstel voor het pagina 2 van 2 opnemen van een bouwvlakje op zijn perceel aan de Capittenweg 46 (zonder woonfunctie), dit onder toezending van een aanvullende overeenkomst, inclusief planschaderegeling.
  4. De raad te informeren middels bijgevoegde memo.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp-- Bezwaar beslag uitkering Wet werk en bijstand
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 2 juli 2013 geadviseerd om het primaire besluit in stand te laten met aanvulling van de rechtsgrond.
Besluit: Conform advies wordt besloten conform het commissieadvies van 2 juli 2013
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Beoordelen eerste concept zomernota 2013
Korte inhoud: Beoordelen van het eerste concept zomernota 2013
Besluit: Conform
 
Onderwerp- Programmabegroting 2014
Korte inhoud: Beoordelen eerste concept programmabegroting 2014
Besluit: Aangehouden
 
Onderwerp- Bestemmingsplan Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp
Korte inhoud: Bij de uitwerking is gebleken dat het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp op onderdelen bijstelling behoeft. Het gaat vooral om een bijstelling van planregels ten gevolge van het veranderde economische klimaat, gewijzigde wet- en regelgeving en geconstateerde onjuistheden/onduidelijkheden. Daarnaast wordt ondervonden dat de planregels op onderdelen te stringent zijn om tot een goede uitwerking te komen. Dit is deels ingegeven door gewijzigde marktomstandigheden. Er is sprake van een technische herziening van het bestemmingsplan. Waar nodig is aanvullend onderzoek gedaan of onderzoek geactualiseerd. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Ook heeft de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid een advies gegeven over een onderdeel van het plan. De ingekomen reacties geven aanleiding tot wijzigingen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen en de nota van wijzigingen op het ontwerp-bestemmingsplan Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp
  2. Het bestemmingsplan, de nota van zienswijzen en de nota van wijzigingen ter vaststelling voorleggen aan de raad
  3. De raad te verzoeken het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, conform de nota van wijzigingen