Collegebesluitenlijst 3 december 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten (openbaar en besloten) 26 november 2013
Besluit: Conform vastgesteld
 
Onderwerp- Aanwijzing collectieve festiviteiten 2014
Korte inhoud: In artikel 4:2, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2010 is bepaald dat het college per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijst als zijnde een collectieve feestdagen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
Het college besluit aan te wijzen als collectieve festiviteiten waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2010 niet gelden:
op de volgende dagen voor de gehele gemeente:
- 26 april 2014, viering Koningsdag;
op de volgende dagen voor het gedeelte Oude Dorp:
- 18 augustus tot en met 20 augustus 2014, kermis
Het college besluit aan te wijzen als collectieve festiviteiten waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2010 niet
gelden:
op de volgende dagen voor de gehele gemeente:
- 26 april 2014, viering Koningsdag;
op de volgende dagen voor het gedeelte Oude Dorp:
18 augustus tot en met 20 augustus 2014, kermis
 
Onderwerp- Beslissing op bezwaar WOB-verzoek
Korte inhoud: Tegen het besluit van het college aangaande het verstrekken van gegevens in een WOB-verzoek heeft de commmissie Bezwaarschriften het bezwaar gegrond verklaard.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
De beslissing op bezwaar te laten luiden:
Overeenkomstig het advies van de commissie te besluiten het bezwaar gegrond te verklaren voor het aangeven of het om bruto- of netto bedragen gaat en of de betreffende wachtgelden inclusief of exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenpremies en eventuele korting in verband met inkomen zijn.
Afwijkend van het advies van de commissie te besluiten de namen van de oud-wethouders niet te verstrekken, ook niet in willekeurige volgorde, vanwege het belang van privacy en eerbiedigen daarvan overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onder e Wet Openbaarheid
van Bestuur. Het bestreden besluit blijft op basis hiervan ongewijzigd. Overeenkomstig het advies van de commissie te besluiten om de vergoeding van de proceskosten toe te kennen ter grootte van 2 x 0,5 punt.
 
Onderwerp- Het opleggen van een muilkorf- en aanlijngebod (bekrachtiging parafenbesluit)
Besluit: Conform advies wordt besloten op grond van artikel 2.57A en artikel 2.59 van de Algemene Plaatselijke Verordening Blaricum een muilkorf- en aanlijngebod op te leggen aan de eigenaren of houders van de Dobermanns welke in eigendom zijn van de bewoners van het perceel Naarderweg 56, op of aan de weg of op een terrein van een ander.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Toestemmingscriteria verkoop woningen uit voormalig gemeentelijk woningbezit
Korte inhoud: Voorstel is aanvulling op het aangehouden voorstel nr. 1970. De criteria zijn uitgebreid en nader onderbouwd en gelden vooralsnog voor de periode tot eerste bestuurlijk overleg in 2014 met de woningcorporaties waarin onder meer de prestatieafspraken worden geëvalueerd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
a) dat wanneer woningcorporatie de Alliantie het college verzoekt een woning te mogen verkopen uit het voormalig gemeentelijk woningbezit, het de Alliantie in elk geval geen toestemming daartoe zal verlenen indien:
 1. De verkoopwaarde/prijs lager is dan €210.000;
 2. De maximaal redelijke huurprijs lager is dan €681, peil 2013 (ofwel de woning minder punten heeft dan 142);
 3. De woning is opgenomen in de lijst van woningen in de Prestatieovereenkomst Wonen Blaricum 2013-2016 die de Alliantie zelf sociaal wil houden;
b) dat deze drie criteria in eerste instantie een geldigheidsduur hebben voor de periode tot het eerstkomende bestuurlijk overleg gemeente/woningcorporaties in 2014, waarna wordt bekeken hoe met de afspraken wordt verder gegaan;
c) dat gedurende deze periode het college verzoeken van de Alliantie voor woningverkoop zal honoreren indien de bovengenoemde drie criteria niet van toepassing zijn.
 
Onderwerp- Vaststelling bestemmingsplan Landelijke Gebieden
Korte inhoud: Het bestemmingsplan Landelijke Gebieden heeft ter visie gelegen. Er zijn zeven zienswijzen ontvangen. Deze zijn voorzien van een inhoudelijke reactie. Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met het bestemmingsplan Landelijke Gebieden;
 2. In te stemmen met de nota zienswijzen & en ambtelijke wijzigingen;
 3. Het overgelegde raadsvoorstel en en conceptraadsbesluit van het bestemmingsplan Landelijke Gebieden vast te stellen;
 4. Het presidium te verzoeken het raadsvoorstel met alle bijlagen voor te leggen aan de gemeenteraad.
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Richtlijnen Bijzondere Bijstand
Korte inhoud: De huidige richtlijnen bijzondere bijstand zijn vastgesteld per 1 januari 2005. Door de ontwikkeling in de afgelopen jaren, is een herijking van de richtlijnen op zijn plaats.
Besluit: Conform advies wordt besloten tot het vaststellen van de richtlijnen bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2014.
 
Onderwerp- Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 2012.
Korte inhoud: Volgens de subsidieverordening en mandaatregeling moeten sommige voorlopig toegekende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar.
Besluit: Conform advies wordt besloten
 1. De subsidies 2012 vast te stellen volgens bijgaand overzicht
 2. De instellingen hierover te informeren