Collegebesluitenlijst 3 september 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 september 2013

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten (openbaar en besloten) d.d. 27 augustus 2013
Besluit: Conform advies vastgesteld.
 
Onderwerp- Meerjarenverslag en -planning Streekarchief
Korte inhoud: Memo kennisgeving Meerjarenverslag en -planning Streekarchief
Besluit: Conform advies wordt besloten het meerjarenverslag en –planning voor kennisgeving aan te nemen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Bezwaarschrift aflossing lening Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 16 juli 2013 geadviseerd om het primaire besluit van 18 maart 2013 in stand te laten met aanvulling van de motivering voor wat betreft de berekening van de restschuld en met correctie van de ingangsdatum van de aflossing
Besluit: Conform advies wordt besloten het commissieadvies van 16 juli 2013 om het besluit van 18 maart 2013 in stand te laten, te volgen met dien verstande dat de motivering van het besluit wordt aangevuld met een berekening van de restschuld en dat de ingangsdatum van de aflossing van de lening wordt gecorrigeerd in 1 april 2006.
 

Onderwerp- Advies aan Commissariaat voor de Media over zendtijdtoewijzing lokale omroep
Korte inhoud: De zendtijd voor lokale omroep is tot 8 december 2013 toegewezen aan de Stichting Lokale Omroep Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Om voor verlenging in aanmerking te komen dienen de raden van deze gemeenten het Commissariaat te adviseren over de vraag of de lokale omroep voldoet aan de eisen van de Mediawet.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
  1. De raad voor te stellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de vraag of de Stichting Lokale Omroep Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren voldoet aan de in artikel 2.62 lid 2 van de Mediawet gestelde eisen waarbij er rekenschap van wordt gegeven dat de programmering van de lokale omroep is gericht op meerdere gemeenten en dat de gezamenlijke bekostiging door de deelnemende gemeenten wordt opgebracht.
  2. De adviesaanvraag door te geleiden naar de raad.
     

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Audit door Waarderingskamer uitvoering Wet WOZ en plan van aanpak van de aanbevelingen
Korte inhoud: De Waarderingskamer heeft onlangs een audit gedaan van de uitvoering van de Wet WOZ in de BEL Combinatie. Daarvan zijn rapporten per gemeente ingediend waarbij toezicht is ingesteld. Er moeten acties ondernomen worden naar aanleiding van die rapporten. Er moet o.a. worden gecontroleerd op de actualiteit van objectkenmerken, met als doel te komen tot een betere WOZ-waarde, minder bezwaarschriften en goedkeuring van de Waarderingskamer. De BEL Combinatie wil dit jaar de rij- en hoekwoningen laten controleren en in 2014 de andere typen woningen. De interne verbeteracties worden zo spoedig mogelijk door de BEL Combinatie uitgevoerd.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met plan van aanpak en de daarbij behorende offerte. De dekking van de kosten voor 2013 komt uit de lopende budgetten. Voor 2014 zijn de kosten opgenomen in de begroting 2014.
 
Onderwerp- Concept begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017
Korte inhoud: Akkoord gaan met het bijgevoegd raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017.
Besluit: Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met het raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017