Collegebesluitenlijst 5 februari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 28 januari 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Samenwerking salarisadministraties.
De gemeentesecretarissen van Blaricum, Eemnes, Laren, Bunschoten, Bussum, Hilversum, Huizen, Naarden, Nijkerk en Wijdemeren hebben in 2010 de intentie uitgesproken te komen tot samenwerking op het gebied van salarisadministratie. Op basis van inventarisatie wordt voorgesteld om te kiezen voor een virtuele vorm van samenwerking die met name in de toekomst veel voordelen zal bieden. De samenwerking komt neer op het gezamenlijk hosten en inrichten van de administraties om daarmee de continuïteit te verbeteren, de kennisontwikkeling van de medewerkers te bevorderen en de onderlinge uitwisselbaarheid van de medewerkers van de deelnemende gemeenten te verhogen. Met deze uitgangspunten is Centric gevraagd mee te denken. Dat heeft geleidt tot de aanbieding die nu voor ligt. Het specifieke van de aanbieding is dat voor alle deelnemende gemeenten alle modules en mogelijkheden worden aangeboden van het salaris- en personeelspakket en dat tevens wordt ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen.
Besluit: College gaat niet akkoord.
Meenemen bij ontwikkeling SSC.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Gebruik percelen grond gelegen nabij Stichtseweg
Het bedrijf Bergnet B.V. gevestigd aan de Stichtseweg 2 maakt gebruik van twee percelen gemeentegrond van circa 740 m2 en 77 m2 zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt.
Besluit: Het college besluit:
  1. Een huurovereenkomst aan te bieden nadat gebleken is dat voldaan kan worden door de huurder aan de voorwaarden vrijstelling staatssteunmelding;
  2. De huursom van € 3.000 per jaar verantwoorden op kostenplaats 68200400 eigendommen niet voor openbare dienst, 832100 huren.
 
Onderwerp- Jaarrekening 2012 investeringsprojecten
T.b.v. de jaarrekening 2012 is door Planning en Control geïnventariseerd  i.o.m. de budgethouders welke kredieten bij de jaarrekening afgesloten kunnen worden. Bijgevoegd de investeringen die eind 2012 worden afgesloten.
Besluit: Het college besluit de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Rotondeweg, start werkzaamheden (vervangen asfalt verharding door klinkerverharding)
Naar aanleiding van het afkoppelen van het regenwater in de Rotondeweg en de slechte staat van de aanwezige asfaltverharding wordt het asfalt vervangen door een gebakken klinkerverharding. In 2011 heeft de meervoudige aanbesteding van dit werk plaats gevonden. Door een tekort aan krediet is het werk niet uitgevoerd. In de begroting 2013 is een extra bedrag opgenomen om de uitvoering alsnog mogelijk te maken.
Besluit: Het college besluit:
  1. Het beschikbaar stellen uit de begroting 2013 (investeringsplanning jaarschijf 2012) van €124.000,- voor de realisatie van dit project;
  2. Het werk te gunnen aan Wegenbouwbedrijf H.S. Hendrikse uit Soest.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Verordening wet maatschappelijke ondersteuning 2013
In regionaal verband zijn de gemeenten vanaf 2010 bezig geweest met de ontwikkeling van de Wmo en de implementatie van een gekantelde werkwijze. Vraagsturing en het principe van “de vraag centraal” zijn speerpunten geweest in de beleidsontwikkeling.
Hierbij is tevens gestart met het ontwikkelen van een nieuwe juridisch kader voor de individuele voorzieningen binnen de Wmo. De invulling van de nieuwe Verordening kan dan ook worden gezien als formele vastlegging van de dagelijkse praktijk.
Besluit: Het college besluit:
  1. Conform concept raadsvoorstel/besluit  de raad voor te stellen de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Blaricum 2013 vast te stellen.
  2. De Beleidsregels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Blaricum 2013 vast te stellen.
  3. Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Blaricum 2013 vast te stellen.
  4. Het Cak te mandateren om het eigen aandeel namens de gemeente op te leggen en te volmachtigen om dit namens de gemeente te innen.
  5. Kennis te nemen van de adviezen van de Wmo-raad Blaricum en regionale Wmo-raden ten aanzien van de Verordening, de Toelichting op de Verordening, de Beleidsregels, en Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Blaricum 2013.
 

Portefeuillehouders burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Actiepuntenverslag Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.
Besluit: Het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa Welzijn, politie Gooi & Vechtstreek, Halt Welzijn Lelystad en gemeente in het kader van het project Hard/t voor Jeugd Blaricum. Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 8 januari 2013 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.