Collegebesluitenlijst 5 maart 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 maart

 
Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 26 februari 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Verdeling van onderwerpen in de portefeuilles van college van B&W
Besluit: Het college besluit de onderwerpen in de portefeuilles van het college van B&W te wijzigen.
Wethouder Van Loef wordt tijdelijk ontheven van de verantwoordelijkheid voor alle aan hem toebedeelde onderwerpen in zijn portefeuille. De onderwerpen uit de portefeuille van wethouder Van Loef worden tijdelijk via het reguliere vervangingsschema door de andere collegeleden behartigd.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Verrekening/compensatie btw leerlingenvervoer
Voor Blaricum is op dit moment de btw betreffende het leerlingenvervoer niet compensabel of verrekenbaar. In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad kan er bezwaar worden gemaakt ‘’ter behoud van rechtsingang’’.
Besluit: Het college besluit:
  1. Het college besluit bij de belastingdienst een bezwaarschrift in te dienen tegen de aangifte van het 4e kwartaal 2012 en volgende aangiften;
  2. Het college besluit bij de belastingdienst een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van het BCF 2012.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Uitvoeringsprogramma GRP 2013 (UP GRP).
Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van de riolerings(zorg)taken conform het GRP beleid. De relatie tussen het meerjarig GRP en de uitvoering van beleid in één jaar wordt inzichtelijk gemaakt in het uitvoeringsprogramma GRP. De uit te voeren activiteiten zijn afhankelijk van de speerpunten en de strategie, zoals in het GRP zijn vastgelegd. Het Uitvoeringsprogramma GRP 2013 biedt het college inzicht in de GRP activiteiten van dit jaar.
Besluit: Het college besluit:
  1. Instemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2013;
  2. De in de begroting beschikbare financiële middelen (€ 922.200) aanwenden voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma;
  3. Het uitvoeringsprogramma via de Raadgever ter kennisname aan de raad aan te bieden.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Subsidieaanvraag Kinderdorp Concours Hippique Jumping Blaricum 2013.
Voor sport en bewegingsactiviteiten wordt een eenmalige subsidie van € 25.000,- gevraagd voor het Kinderdorp van het Concours Hippique.
Besluit: Het college besluit:
  1. Een eenmalige subsidie te verlenen aan de organisatie van Concours Hippique Jumping Blaricum voor het onderdeel Kinderdorp en deze vast te stellen op € 2.500,-
  2. De subsidiekosten ten laste te brengen van het budget basisgezondheidszorg 67140400-overige inkomensoverdrachten 642500.