Collegebesluitenlijst 5 november 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 29 oktober 2013
Besluit: Conform.
Besluit onder 3a aan te passen: laatste regel: ....beschikbaar te stellen uit het invoeringsbudget transitie Sociaal Domein.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Kostendekkendheid begraafplaats
Korte inhoud: De BEL-gemeenten zijn, elk op hun eigen manier, de laatste jaren bezig geweest met efficiënt beheer en een gezonde exploitatie van hun begraafplaatsen. Onderdeel daarvan is het, waar mogelijk, wegnemen van verschillen tussen de drie gemeenten en de begraafplaatsen kostendekkend te maken terwijl het onderhoudsniveau op een aanvaardbaar te kwantificeren niveau blijft. Om tot een goed resultaat te komen, vindt de volgende informatieverzameling plaats:
 1. Beleid ten aanzien van toewijzing van historische graven en voor de procedures die daarmee samenhangen en inzicht in de financiële gevolgen van dit beleid.
 2. Een rapportage waaruit blijkt wat de meest efficiënte en wenselijke manier en niveau van onderhoud voor de drie begraafplaatsen zijn, hoeveel uren daarvoor nodig zijn, hoe deze uren ingevuld kunnen worden en de kosten die met het onderhoud gemoeid gaan.
 3. Een evaluatie van de (financiële) consequenties van het restrictieve begraafbeleid in Blaricum.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen:
 1. Het restrictieve beleid te handhaven
 2. De tariefsverhoging volgens scenario 1 vast te stellen.
 3. Het onderhoud van de begraafplaats alleen nog jaarlijks in rekening te brengen
 4. Een graf bij de eerste uitgifte alleen voor 20 jaar uit te geven
 5. Het in rekening brengen van het jaarlijkse onderhoud en de termijn van eerste uitgifte in het beheersbesluit vast te stellen
 6. De bedragen voor het verwijderen en afvoeren van grafstenen mee te nemen in de berekening van de tarieven in verband met de kostendekkendheid.
 
Onderwerp- Mandatering directeur GAD deelnemersovereenkomst Nedvang/ Deelname aan Gemeente Schoon
Korte inhoud: In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, die de VNG heeft gesloten met het Rijk en het bedrijfsleven (vertegenwoordigd in de stichting Nedvang) zijn afspraken gemaakt over vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de inzameling van verpakkingsafval en de extra aanpak van zwerfafval. Aan gemeenten is gevraagd de Deelnemersovereenkomst in het kader van deze Raamovereenkomst te sluiten. “Gemeente Schoon”, onderdeel van Rijkswaterstaat, biedt ondersteuning aan bij de aanpak van zwerfafval. Met het aangaan van de “Overeenkomst betreffende deelname aan Gemeente Schoon kenniscentrum zwerfafval” wordt deze ondersteuning geborgd.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Mandaat te verlenen aan de directeur van de GAD tot het aangaan van de deelnemersovereenkomst met Nedvang;
 2. De burgemeester te machtingen om deze overeenkomst te laten ondertekenen;
 3. De overeenkomst met Gemeente Schoon te tekenen;
 4. Kennis te nemen van de memo Deelnemersovereenkomst Nedvang en zwerfafval van 10 oktober 2013
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Sportpark Oostermeent
Korte inhoud: Aan de orde zijn de nieuwe huurovereenkomsten met de verenigingen SDS'99 en BVV'31.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
Het college besluit:
 1. In te stemmen met de huurovereenkomsten met SDS'99 en BVV'31;
 2. Wethouder De Ridder te machtigen om de huurovereenkomsten te ondertekenen namens de gemeente Blaricum;
 3. Na besluitvorming tot ondertekening over te gaan met de verenigingen;
 4. 4. De gemeenteraad hierover te informeren.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht welzijn, onderdeel: visie op welzijnsbeleid
Korte inhoud: Onderdeel van de bestuursopdracht welzijnsbeleid is het opstellen van een visie op basis waarvan keuzes gemaakt gaan worden in het aanbod van welzijn in de drie BEL-gemeenten.
Besluit: Conform advies wordt besloten de visie welzijnsbeleid als onderdeel van de bestuursopdracht “Welzijn in de BEL-gemeenten” vast te stellen.
 
Onderwerp- Modernisering minimabeleid
Korte inhoud: In april heeft een raadsbijeenkomst plaatsgevonden over de aanscherping van de Wet werk en bijstand. In het kader daarvan is ook het minimabeleid aan de orde geweest. Naar aanleiding daarvan zijn verschillende voorstellen over het minimabeleid gepresenteerd. Deze voorstellen zijn enkele keren besproken in het portefeuillehoudersoverleg SOZA-HBEL. De voorstellen liggen nu voor ter besluitvorming door uw raad.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met de voorstellen (1 t/m 11) zoals beschreven in de nota “modernisering minimabeleid”.
 2. De rijksmiddelen voor intensivering armoedebeleid (regeerakkoord Rutte/Asscher) in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking van de voorstellen 1 t/m 11 en ter verdere dekking van voorstellen 1 t/m 11 de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat, te weten voor 2014 € 4.100.
 3. Kennis te nemen van het advies van de cliëntenraad Sociale Zaken.
 4. Kennis te nemen van het rapport Minima Effect Rapportage van het Nibud.
 
Onderwerp- Beslissing op bezwaar langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 18 oktober 2013 geadviseerd om het primaire besluit in stand te laten met verbetering van de motivering en met aanvulling van de rechtsgrond en om het verzoek om vergoeding van proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Conform het commissieadvies van 18 oktober 2013 om het primaire besluit in stand te laten met verbetering van de motivering en met aanvulling van de rechtsgrond.
 2. Het college besluit om het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.
   

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Samenstelling beleggingsportefeuille
Korte inhoud: De gemeente Blaricum heeft een beleggingsportefeuille van circa vier miljoen euro. Belegging vindt hoofdzakelijk plaats in obligaties van banken. Voor aantal van deze banken is de rating de laatste tijd verlaagd. Om het risico op een eventueel verlies of onrust rond deze obligaties te vermijden, wordt voorgesteld om deze obligaties te verkopen.
Besluit: Conform advies wordt besloten obligaties te verkopen.
 
Onderwerp- Vaststelling belastingverordeningen 2014
Korte inhoud: De belastingverordeningen zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en aan de voorstellen uit de paragraaf Lokale Heffingen van de begroting 2014.
Besluit: Gewijzigd akkoord
Tarieven lijkbezorging in overeenstemming brengen met voorstel kostendekkendheid begraafplaats.
 
Onderwerp- Vaststellen Legesverordening 2014
Korte inhoud: Door diverse tariefswijzigingen dient de legesverordening opnieuw te worden vastgesteld.
Besluit: Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen de legesverordening vast te stellen.
 
Onderwerp- Technische begrotingswijziging 2013
Korte inhoud: Gedurende het jaar werd de gemeente met een aantal tegen -en meevallers geconfronteerd; hiervan is melding gemaakt onder ander in de zomernota. In het kader van begrotingsrechtmatigheid wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd. Aangezien met het vaststellen van de gewijzigde DVO en andere aanpassingen verschuivingen tussen begrotingsprogramma’s optreden is het aan de raad om de begrotingswijziging te autoriseren.
Besluit: Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de technische begrotingswijziging 2013.