Collegebesluitenlijst 6 augustus 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 30 juli 2013
Besluit: De besluitenlijst d.d. 30 juli 2013 wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Oplegging last onder dwangsom
Korte inhoud: Op het perceel Pastoor de Saeyerweg 8 is een erfafscheiding gebouwd zonder vergunning. Hiertegen wordt handhavend opgetreden. In het voorstel wordt gevraagd een last onder dwangsom op te leggen, om zo de overtreding ongedaan te maken.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom;
 2. Het besluit te verzenden aan de overtreder.
 
Onderwerp- Intrekking ongebruikte bouwvergunningen
Korte inhoud: na een inventarisatie in de BEL-gemeenten is gebleken dat een aantal bouwvergunningen ongebruikt is gebleven. Deze vergunningen kunnen nu ingetrokken worden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Het college besluit de in de bijlage onder 1. genoemde bouwvergunningen op grond van artikel 2.33, 2e lid WABO in te trekken;
 2. De afdelingsmanager vergunningen en handhaving te mandateren om, mits dan geen zienswijzen worden ingediend, ook de in de lijst onder 2. genoemde vergunningen in te trekken.
 
Onderwerp- Lidmaatschap Coöperatie Randmeren
Korte inhoud: In februari 2012 heeft de Stuurgroep Blauwe As afgesproken over te gaan tot een verdergaande vorm van samenwerking. Een concrete uitwerking van dit pakket met afspraken is de oprichting van de Coöperatie Randmeren, waarmee het onderhoud van voorzieningen en (recreatieve) vaarwegen structureel worden geregeld. In dit voorstel worden de voordelen van deelname uiteengezet en inzicht gegeven in de financiële consequenties.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met deelname aan Coöperatie Randmeren door ondertekening van het ontwerpbesluit tot lidmaatschap van de Coöperatie;
 2. De raad kennis te laten nemen van het ontwerpbesluit tot lidmaatschap van de Coöperatie Randmeren en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te laten maken;
 3. De raad voor te stellen om in te stemmen met deze deelname;
 4. Volmacht te verlenen door de burgemeester aan de portefeuillehouder en diens plaatsvervanger om zitting te nemen in de Algemene Ledenvergadering, om de ledenovereenkomst B respectievelijk het ontwerpbesluit “Akte van Overeenkomst” te ondertekenen.
 5. Om het in de Dienstverleningsovereenkomst afgesproken bedrag van € 5.000 voor het maaien van waterplanten in 2013 bij te ramen in de Zomernota 2013;
 6. In te stemmen met een jaarlijkse basisbijdrage van € 5.100 vanaf 1 januari 2014 aan de Coöperatie Randmeren voor de periode 2014-2018 (excl. BTW, ïndexering). Deze kosten, reeds opgenomen in de Kadernota, komen ten laste van Uitvoering Milieutaken (67230400);
 7. In te stemmen met een eenmalige instapbijdrage van € 5.100 voor 2014 (excl. BTW, indexering). Dit bedrag wordt in de begroting van 2014 bijgeraamd.
 
Onderwerp- Benoemen straatnaam voor het project De Blaricummermeent in deelplan .
Korte inhoud: In verband met de ontwikkeling van De Blaricummermeent dient een straatnaam te worden benoemd.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met de volgende straatnaam : Binnendelta
 
Onderwerp- Besluit hogere grenswaarden geluid tbv technische herziening bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp
Korte inhoud: Voor de technische herziening van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp is het nodig om hogere grenswaarden geluid vast te stellen. Op 7 mei 2013 heeft het college ingestemd met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Blaricummermeent Werkdorp. Inmiddels is de termijn waar zienswijzen ingediend konden worden voorbij en moet het besluit definitief worden vastgesteld.
Besluit: Conform advies wordt besloten in te stemmen met het besluit hogere grenswaarden in verband met de technische herziening van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp en het na bekendmaking 6 weken ter inzage te leggen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Controleprotocol accountantscontrole 2013 gemeente Blaricum
Korte inhoud: Door middel van vaststelling van het controleprotocol accountantscontrole stelt de gemeenteraad de reikwijdte, de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en de communicatie met de accountant vast ten aanzien van de controle van de jaarrekening 2013.
Besluit: Conform advies wordt besloten het controleprotocol accountantscontrole 2013 gemeente Blaricum ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Social Return bij Regionale aanbestedingen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. In te stemmen met invoering van de bouwblokken aanpak voor het toepassen van Social Return bij regionale aanbestedingen.
 2. In te stemmen met bijgevoegd persbericht. Dit persbericht betreft een eerste concept en zal nog worden aangepast. Uiteraard zal dit nog afgestemd worden met de betreffende portefeuillehouder.
 
Onderwerp- Aanvullende overeenkomst tussen het Rijk en Blaricum/Laren in verband met natuurbrug Laarderhoogt
Korte inhoud: Het Rijk had enkele zaken rondom de realisatie van de Natuurbrug Laarderhoogt onvoldoende geregeld, hetgeen verkeers-en/of financiële verrassingen voor Blaricum en Laren had kunnen opleveren. Per brief zijn de knelpunten aan de orde gesteld. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een overeenkomst waarin alle zaken wel goed zijn geregeld.
Besluit: Conform wordt besloten:
 1. In te stemmen met de overeenkomst met het Rijk;
 2. De tekenbevoegdheid van de burgemeester in dit geval over te dragen aan de afdelingsmanager Aanleg & Beheer;