Collegebesluitenlijst 7 mei 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp - Besluitenlijsten 29 april 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 april 2013 conform vast te stellen.
 
Onderwerp - Vaststelling subsidie werkgroep Bijvanck in Beeld
De eenmalige subsidie aan Bijvanck in Beeld voor een Winterpicknick dient te worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit:
- de eenmalige subsidie aan Bijvanck in Beeld voor een Winterpicknick op 13 januari 2013 vast te stellen op € 995,-.
 
Onderwerp - Jaarverslag klachtenbehandeling 2012
Memo houdende het jaarverslag van de afdoening van de in 2012 ontvangen klacht die overeenkomstig de Klachtenregeling gemeente Blaricum is behandeld inclusief een verslag van de Nationale ombudsman (“No”) m.b.t. rechtstreeks bij hem ingediende klachten.
Besluit: Het college besluit:
 1. kennis te nemen van het Memo houdende het jaarverslag Klachtenbehandeling 2012;
 2. het genoemde memo ter kennisneming naar de raad door te leiden.

Onderwerp - Uitvoering toezicht Drank- en Horecawet
De toezichthoudende taak voor Drank- en Horecawet gaat van het Rijk naar de gemeenten. Een 9-tal gemeenten hebben besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van de genoemde toezichthoudende taak. Hilversum fungeert als centrumgemeente alwaar de taken worden ondergebracht.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het “Bedrijfsplan toezicht drank- en horecawet regio Gooi en Vechtstreek”;
 2. kennisnemen van en akkoord gaan met bijgevoegde Paraplunotitie integrale aanpak alcohol jeugd bij preventie- en handhavingsplan Gooi en Vechtstreek en het Plan van aanpak preventieactiviteiten in het kader van riskant alcoholgebruik jeugd (Samen aan de slag);
 3. De samenwerkingsovereenkomst met de regiogemeente Hilversum aan te gaan;
 4. Het toezicht op de Drank- en Horecawet te effectueren voor 2013 met circa 17 controles (start zomer 2013). De jaren 2014-2016 per jaar circa 35 controles;
 5. De kosten voor 2013 ad € 4.000 (kosten preventie 2013 reeds begroot) te begroten op kostenplaats 61402402 en dit te betrekken in de zomernota 2013;
 6. De totale jaarlijkse kosten voor 2014-2016 voor toezicht en preventie Drank- en Horecawet ad € 10.000,- te begroten op kostenplaats 61402402 en dit te betrekken in de kadernota 2014.

Onderwerp - Regeling Ambtseed
Volgens artikel 15:1a van de CAR/UWO is het afleggen van een ambtseed verplicht. Door middel van de regeling wordt hier nu concreet invulling aan gegeven.
Besluit: Het college besluit:
- in te stemmen met de regeling Ambtseed.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

 
Onderwerp - Inzet webtool voor bezuinigingen
In de gezamenlijke collegevergadering van dinsdag 26 maart 2013 hebben de colleges besloten om op korte termijn de webtool in te zetten om bewustwording te creëren bij inwoners over de keuzes die gemaakt moeten worden om de begroting sluitend te krijgen. De uitwerking van de webtool wordt door het college vastgesteld.
Besluit: Het college stelt:
- de lijst met bezuinigingsmogelijkheden en omschrijvingen voor inzet van de webtool vast.

Onderwerp - Bijdrage schoolmaatschappelijk werk VMBO 2012
Op 24 november 2011 is regionaal ingestemd met het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van het schoolmaatschappelijk werk voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), betreffende kalenderjaar 2012. Dit besluit is niet uitgevoerd doordat er geen beschikking is afgegeven. Met dit voorstel wordt voorgaande gecorrigeerd en ontvangt  Qinas met terugwerkende kracht middelen bestemd voor de bekostiging van het schoolmaatschappelijk werk VMBO. 
Besluit: Het college besluit:
- met terugwerkende kracht een bijdrage te verstrekken van € 1.845,69 aan Qinas voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, betreffende het kalenderjaar 2012.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp - Beleid Woonruimteonttrekking
Actualisering beleid onttrekking woonruimte en richtlijnen compensatie onttrekking woonruimte.
Besluit: Het college besluit:
 1. het Beleid woonruimteonttrekking 2013 vast te stellen;
 2. de Richtlijnen compensatie onttrekking woonruimte 2013 vast te stellen;
 3. gelijktijdig in te trekken de Beleidslijnen onttrekking woonruimte van 19 november 2002 met inbegrip van de Richtlijnen ter compensatie van onttrekking woonruimte van 12 december 2002.
Onderwerp - Ontwerpbesluit hogere grenswaarden in verband met de technische herziening van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp
Voor het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp wordt een technische herziening voorbereid. Met de herziening wordt in beperkte mate de realisatie van detailhandel mogelijk gemaakt.
De voorgenomen technische herziening van het bestemmingsplan heeft gevolgen voor verkeersstromen en daarmee voor de geluidhindersituatie. Uit onderzoek blijkt dat langs de Deltazijde niet kan worden voldaan aan de in 2007 door de provincie Noord-Holland vastgestelde hogere grenswaarden. Door toepassing van stiller asfalt kan de geluidsbelasting beperkt blijven tot maximaal 57 dB.
Om het herziene bestemmingsplan uitvoerbaar te maken dient door de Deltazijde een nieuwe hogere grenswaarde te worden vastgesteld. De vaststelling van de hogere grenswaarde past binnen de kaders van de Wet geluidhinder en de Nota geluidbeleid van de gemeente Blaricum.
Besluit: Het college besluit:
- in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden in verband met de technische herziening van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp en het na bekendmaking 6 weken ter inzage te leggen.

Onderwerp - Ontwerpbestemmingsplan Technische herziening B’meent Werkdorp
Bij de uitwerking is gebleken dat het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp op onderdelen bijstellig behoeft. Het gaat vooral om een bijstelling van planregels ten gevolge van het veranderde economische klimaat, gewijzigde wet- en regelgeving en geconstateerde onjuistheden / onduidelijkheden. Daarnaast wordt ondervonden dat de planregels op onderdelen te stringent zijn om tot een goede uitwerking te komen. Dit is deels ingegeven door gewijzigde marktomstandigheden. Er is sprake van een technische herziening van het bestemmingsplan. Onderliggende onderzoeken bij het bestemmingsplan blijven van kracht. Waar nodig is aanvullend onderzoek gedaan of onderzoek geactualiseerd.
Besluit: Het college besluit:
 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp;
 2. het ontwerpbesluit en ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening gedurende 6 weken ter inzage leggen en het overleg met instanties conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening starten.