Collegebesluitenlijst 8 januari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht Communicatienota 2013 - 2016
In BEL verband is een bestuursopdracht opgesteld voor een actualisering van de huidige 3 communicatienota’s van Blaricum, Eemnes en Laren.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht
2. de bestuursopdracht voor te leggen aan de gemeenteraad
 
Onderwerp- Afdoening van een klacht over een gedraging van de “Welstandscommissie”’ (de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
De klacht betreft een gedraging van bovenbedoelde commissie. De laatste heeft een de klager onwelgevallig advies (zijnde de “gedraging” in kwestie) aan het College van burgemeester en wethouders uitgebracht. Klager heeft niet van de hem ten dienste gestaan hebbende mogelijkheid gebruik gemaakt tegen de bouwvergunning, die met gebruikmaking van het advies werd verstrekt, bezwaar te maken, zodat de klacht niet-ontvankelijk kan worden verklaard.
Besluit: Het college besluit de klacht niet-ontvankelijk te verklaren

Onderwerp- Politiepost ten behoeve van het gebiedsteam van Laren-Blaricum
In de afgelopen tijd is veel ingezet op de versterking van de veiligheid van de inwoners van Blaricum en Laren. Met het oog daarop zijn initiatieven ontwikkeld voor vorming van een gebiedsteam van de politie voor Blaricum en Laren. De ontwikkeling van de Nationale Politie heeft ervoor gezorgd dat zich begin 2012 de unieke mogelijkheid voordeed om op korte termijn als pilot een nieuw politieteam voor Laren-Blaricum op te zetten. Dit vraagt om het creëren van ruimte in de huidige politiepost voor 10 politiemensen en 2 vrijwillige agenten.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen € 42.500 te bekostigen uit deel onvoorzien (€ 22.500) en deel programma “openbare veiligheid”(€ 20.000).
 
Onderwerp- Jaarverslag Uitvoeringsprogramma 2012 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013
In het jaarverslag staat de gepleegde inzet, de cijfers over 2012 en of de doelstellingen behaald zijn. Het jaarverslag is opgesteld op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012.
Het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2013 is het derde plan behorende bij het integraal veiligheidsplan meerjarenbeleidplan 2011-2015. Het bevat de te nemen acties en maatregelen op het gebied van Integrale Veiligheid voor het jaar 2013. Aangesloten wordt op de aanpak en prioriteiten zoals beschreven in het meerjarenbeleid en de beleidsprioriteiten die in het kader van de vorming van de basiseenheid Midden-Nederland in de Veiligheidsstrategie 2012-2014 zijn vastgelegd.
Besluit: Het college besluit:
 1. Het Jaarverslag Veiligheid 2012 vast te stellen;
 2. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 vast te stellen;
 3. Het Jaarverslag Veiligheid 2012 en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 ter kennisgeving door te geleiden naar het RTG.
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en wethouder, de heer R. Posthumus


Onderwerp- Verzoek Blaercom om gebruik muziektent t.b.v. kleinschalige horeca
Besluit: Het college besluit:
 1. Het verzoek van het bestuur van de Blaercom, om de muziektent te gebruiken voor kleinschalige horeca, af te wijzen.
 2. Bevordering gebruik muziektent door de Blaercom voor uitvoeringen zou college toejuichen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Bewerkersovereenkomst samenwerking Gemeente Roermond ten behoeve van managementrapportage uit de Dimpact-omgeving
Om de digitale dienstverlening en het zaakgericht werken te sturen is goede managementinformatie van belang. De Dimpact software en diensten bieden hierin geen werkbare oplossing. Binnen de Dimpact samenwerking is gebleken dat de Gemeente Roermond deze diensten beschikbaar heeft en om niet kan leveren. Gezien de vertrouwelijk van de onderliggende data is een bewerkingsovereenkomst nodig.
Besluit: Het college besluit om de bewerkersovereenkomst ten behoeve van de samenwerking met gemeente Roermond vast te stellen en de burgemeester te laten ondertekenen.
 
Onderwerp- Rapport PCO Advies BV over project Blaricummermeent
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven het project De Blaricummermeent te auditen. In dat kader heeft ondergetekende PCO Advies BV opdracht gegeven om evenals in 2010 en 2011 een analyse te maken van de projectbeheersing, -sturing en –voortgang van het project De Blaricummermeent.  PCO Advies heeft dit in een rapport van 27 december j.l. verwoord. Het rapport kan aan de raad ter bespreking worden aangeboden.
Besluit: Het college besluit het rapport van PCO Advies BV over het project De Blaricummermeent voor kennisgeving aan te nemen en aan te bieden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Watersportzorgtoerisme, visiedocument Water=Leven
De gemeente overweegt om watersportzorgtoerisme te faciliteren in De Blaricummermeent. Dit initiatief sluit aan op lokaal, regionaal en provinciaal beleid, biedt kansen voor de economi en heeft een toegevoegde waarde als het gaat om de positionering van Gooi & Vechtstreek  als Gezondheidsregio. Het college heeft een position paper en een Plan van Aanpak vastgesteld. Fase 1 van het Plan van Aanpak wordt momenteel uitgevoerd. Het idee voor watersportzorgtoerisme is tijdens fase 1 concreter geworden. Dit is vastgelegd in een visiedocument. Het visiedocument zal onderdeel gaan uitmaken van een nog op te stellen gemeentelijk programma van eisen.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het visiedocument Water=Leven;
 2. Het visiedocument, het position paper en het Plan van Aanpak ter kennisname naar de raad te sturen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp Energielabel gemeentelijke gebouwen
Er komt een nieuwe wet aan, de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen, die stelt dat overheidsgebouwen > 500m2 per 1 januari 2013 van een energielabel voorzien dienen te zijn.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het aanbesteden van energieprestatieadviezen voor 2 gemeentelijke gebouwen (energielabel utiliteitsgebouwen);
 2. Dit gezamenlijk aan te besteden met de gemeente Laren.
 
Onderwerp- Voorontwerpbestemmingsplan Landelijke Gebieden
Het voorontwerpbestemmingsplan Landelijke Gebieden is het laatste grote gebied waarvoor een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Het plan is in concept gereed gekomen. Gestart kan worden met de inspraak en het wettelijke vooroverleg. Daarnaast kan het plan ook worden besproken in een volgende bijeenkomst van de klankbordgroep.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan Landelijke Gebieden
 2. Het plan gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage te leggen
 3. In dezelfde periode het wettelijke vooroverleg te voeren en tegelijkertijd het plan ter bespreking aan de klankbordgroep aan te bieden.
 4. Memo naar raad met stand van zaken.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef en portefeuillehouder burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Actiepuntenverslag Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.
Het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa Welzijn, politie Gooi & Vechtstreek, Halt Welzijn Lelystad en gemeente in het kader van het project Hard/t voor Jeugd Blaricum.
Besluit: Het college neemt verslag voor kennisgeving aan. Zo spoedig mogelijk overleg tussen portefeuillehouders en meest betrokken medewerkers beleggen.