Collegebesluitenlijst 8 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit , wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 1 oktober 2013
Besluit: Conform vastgesteld
 
Onderwerp- Overdracht percelen grond aan Agrarische Stìchting Blaricum (ASB)
Korte inhoud: In zijn vergadering van 17 mei 2011 besloot de Raad de Agrarische nota Blaricum 2011 vast te stellen. Over enkele gronden zijn toen geen beslissingen genomen over het al dan niet verkopen ervan. Naar aanleiding van de bestuursopdracht uitvoering raadsbesluit inzake Agrarische nota Blaricum 2011 heeft een uitwerking plaatsgevonden inzake deze gronden die als basis kan dienen voor het nemen van beslissingen.
 
Besluit: Conform advies wordt besloten de percelen grond conform overzichtstekening aan de Agrarische Stichting Blaricum over te dragen.
 
Onderwerp- Memo BVO-BOA
Korte inhoud: Uitvoering van een aantal niet vooraf geplande werkzaamheden voor de BOA’s ten behoeve van Gebiedsgericht toezicht(incl. parkeren, excl. markt), hebben ertoe geleid dat de benutte BOA-uren uit de pas lopen met de geplande BOA-uren. Hierdoor heeft Laren minder uren ingezet dan gepland en Blaricum en Eemnes hun uren bijna verbruikt.
Besluit: Conform advies wordt besloten een memo aan de raad toe te zenden met verantwoording van de uren. Idee is om in laatste zes weken van het jaar 100 uur extra in te zetten, tenzij raad niet akkoord gaat.
 
Onderwerp- Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is opgesteld bij de oprichting. Inmiddels hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan waardoor het noodzakelijk is de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014 aan te passen. De grootste wijziging betreft het aanpassen van de kostenverdeelsleutel, waardoor de gemeentelijke bijdrage van Blaricum fors daalt. Het college van Blaricum dient toestemming voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de gemeenteraad te verkrijgen. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
 2. Onder voorbehoud en met opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad zijn toestemming geeft, in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en dit besluit kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
   

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Het uniformeren van het beleid van de 3 gemeentelijke begraafplaatsen.
Korte inhoud: Voor de 3 gemeentelijke begraafplaatsen (BEL) gelden verschillende voorwaarden en tarieven. Dit zien we terug in bijv. het aanbod van de graven met of zonder onderhoud door de gemeente, de termijn van de eerste uitgifte en het gebruik van de aula. Om één tariefstructuur te krijgen voor de 3 gemeenten moet daaraan voorafgaand een aantal zaken onderzocht, geregeld en afgerond worden. Voor deze complexe opdracht is een klusopdracht gewenst.
Besluit: Conform advies wordt besloten de planning zodanig aanpassen dat voorstel in raad van december wordt gebracht.
 
Onderwerp- Vaststelling Asbestverwachtingenkaart
Korte inhoud: In augustus 2013 is de Asbestverwachtingenkaart gereed gekomen (hierna af te korten tot: A.V.K.). Dit digitale instrument kan dienen ter aanvulling van het wettelijk verplichte asbestonderzoek bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Bij Aanleg & Beheer wordt het aantal uitgebreide onderzoeken beperkt. Dit levert logistieke en financiële voordelen op.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. Kennis te nemen van inhoud, strekking en methodiek van Asbestverwachtingenkaart;
 2. Deze vast te stellen voor wat betreft het grondgebied van Blaricum;
 3. Ter kennisname voor te leggen aan Raad;
 4. De financiële aspecten ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Aanpassen energiesubsidielijst
Korte inhoud: De inwoners van de gemeente Blaricum kunnen subsidie aanvragen voor een aantal energiemaatregelen zoals dubbel glas, spouwmuurisolatie, zonneboilers etc. Voor zonnepanelen kan op dit moment nog geen subsidie worden aangevraagd. Door middel van het aanpassen van de energiesubsidielijst kan straks wel subsidie worden aangevraagd voor zonnepanelen.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De bijlage 'Energiesubsidielijst' behorende bij de 'Verordening Energiesubsidie bestaande woningen 2013-2016 Blaricum' aan te passen;
 2. Aan de 'Energiesubsidielijst' zonnepanelen toe te voegen.
   

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Rapportage Begrotingswijzer
Korte inhoud: de rapportage uit de begrotingswijzer // bezuinigingstool voor de deelname van de inwoners Blaricum ein het bezuinigingstraject. Er is een minimale response van circa 1% van de inwoners (1 maal deelname per postcode / huisnummer mogelijk) Openbaarmaking houdt in doorzending via griffie naar raadsleden als ook toestemming voor Gert-Jan van Baal om op vraag vanuit G&E informatie uit deze monitor aan hen te verstrekken.
Besluit: Conform advies wordt besloten de resultaten voor kennisgeving aan te nemen. De uitkomsten zijn niet representatief genoeg om daar op af te gaan.
 
Onderwerp- Verordening winkeltijden Blaricum 2013
Korte inhoud: Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. In de herziene wet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.
Besluit: Conform advies wordt besloten:
 1. De Verordening winkeltijden 2013 vast te stellen
 2. De Verordening winkeltijden uit 1997 in te trekken. Voorstel in die zin aanpassen dat openstelling in december van 12.00 uur tot 18.00 uur wordt.
 
Onderwerp- Eerste aanzet problematiek invordering/dwangbevelen
Korte inhoud: Ter bespreking in college
Besluit: Conform