Collegebesluitenlijst 9 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 april 2013

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp - Besluitenlijst 9 april 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2013 conform vast te stellen.

Onderwerp - Ontheffing ingezetenschap
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen aan mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, voor de duur van één jaar, ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap, als bedoeld in artikel 36a, lid 2, Gemeentewet.
 
Onderwerp - Koninginnedag 2013
Aan de troonswisseling wordt ook in Blaricum bijzondere aandacht besteed. Daarvoor is ook budget benodigd. Omdat in de begroting 2013 geen rekening is gehouden met een troonswisseling is voor de beschikbaarstelling van het budget een apart raadsbesluit nodig.
Besluit:Het college besluit de raad voor te stellen:
Uit de post “Onvoorzien” een bedrag van € 11.638 excl. BTW beschikbaar te stellen voor:
 1. de aanschaf van herinneringsbekers voor het primair onderwijs en de peuterspeelzalen;
 2. de plaatsing van een groot scherm nabij de muziektent op Koningsdag zodat de abdicatie en inauguratie live gevolgd kunnen worden;
 3. de plaatsing van een drietal Koningslindes met sierhekwerk ter herinnering aan de troonswisseling.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp - Verhuurgrond Blaer
De exploitant van restaurant Blaer, gevestigd aan de Dorpsstraat 8a heeft het verzoek gedaan om een terras te mogen aanleggen.
Besluit: Het college besluit:
Akkoord te gaan met de verhuur van ongeveer 30 m2 grond voor €1.200,- excl. BTW op jaarbasis met indexatie en de opbrengst te verantwoorden op kostenplaats 68200400 Eigendommen niet voor openbare dienst; kostensoort 832100 huren.
 
Onderwerp - BEL-zwembad
De drie gemeenteraden hebben besloten om een aanbestedingsadvies op te stellen met als doel om op basis van dit advies wel of niet een aanbestedingsprocedure op te starten voor een BEL-zwembad. Gedurende het opstellen van het aanbestedingsadvies is de stuurgroep BEL-zwembad per motie opgedragen om met Stichting Binnensportaccommodaties in overleg te treden. Naast de motie gaat de stuurgroep ook het gesprek aan met Family Fitness Laren. Beide initiatieven hebben plannen rond de ontwikkeling van een BEL-zwembad met een beperkt zwembadloos tijdperk. Aan de raad wordt voorgesteld om zich uit te spreken om verder te gaan met één van de lokale initiatieven en in een later stadium uit te spreken over het wel of niet opstarten van een aanbestedingsprocedure.
Besluit: Het college besluit:
 1. kennis te nemen van het aanbestedingsadvies;
 2. het raadsvoorstel “BEL-zwembad” vast te stellen en voor te leggen aan de raad.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp - Planten koningslindes
Op 30 april dit jaar vindt de troonswisseling plaats, gebruikelijk is op dat moment een kroningsboom te plaatsen.
Besluit: Het college besluit:
 1. om op het Tydemanplein in de Bijvanck een Koningslinde te planten (Tilia europaea);
 2. om op het Piepersplantsoen in het dorp een Koningslinde te planten (Tilia europaea);
 3. om in de Blaricummermeent een koningslinde te plaatsen
 4. dat dekking plaatsvindt uit de post “onvoorzien”;
 5. dat de gemeente Blaricum de schenking van een Koningslinde aanvaardt;
 6. om in overleg met de afdeling communicatie de dag en het tijdstip van planten te bepalen.
Onderwerp - Prestatieafspraken woningcorporaties
Consultatie gemeenteraad over prestatieafspraken woningcorporaties.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het toezenden van de Prestatieovereenkomst Wonen Blaricum 2013 - 2016 maart 2013 aan de raad, ter consultatie in het RTG van 7 mei 2013.