Collegebesluitenlijst 9 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 juli 2013


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer P.M. Smit, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst d.d. 2 juli 2013
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van 2 juli 2013 conform vast te stellen.

Onderwerp- Jaarverslag 2012 Commissie voor de Bezwaarschriften
Korte inhoud: In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van het aantal ontvangen en afgehandelde bezwaarschriften. Verder is opgenomen het restant van de bezwaarschriften uit 2011 die in 2012 zijn afgehandeld
Besluit: Aangehouden
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Dierenopvang beleggen bij Stichting Dierenzorg Eemland, beëindigen samenwerking met Dierenasiel Crailo.
Korte inhoud: Volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8) zijn Nederlandse gemeenten verplicht een gevonden huisdier gedurende minimaal 14 dagen in bewaring te nemen en te verzorgen. Dierenasiel Crailo (hierna: Crailo) verzorgt deze opvang voor de gemeente. Crailo staat voor aanzienlijke nieuwbouwkosten die vertaald moeten worden in hogere kosten per opvang van zwerfdieren.
Besluit: Het college besluit om de samenwerking met Crailo om economische redenen te beëindigen en de dierenopvang te beleggen bij Stichting Dierenzorg Eemland.

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. SmitOnderwerp- Zienswijze tegen ontwerp Natuurbeheerplan 2014 provincie Noord-Holland
Korte inhoud: Door de provincie Noord-Holland is het ontwerp Natuurbeheerplan 2014 opgesteld waarin de beschrijving over De Blaricummermeent wordt samengevoegd met het gebied De Kampen wat een weidevogelkerngebied is. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat geplande ontwikkelingen in De Blaricummermeent bemoeilijkt worden door ten onrechte gestelde natuureisen. Ook staat op de bijbehorende ambitiekaart aangegeven dat de ambitie bestaat om het gebruik van het huidige strandje van het Voorland om te zetten in vochtig hakhout en middenbos. Dit staat haaks op de plannen uit het vastgestelde masterplan van De Blaricummermeent om de recreatieve functie van het Voorland op te waarderen.
Besluit: Conform advies wordt besloten.