Collegebesluitenlijst 10 april 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 april 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 

Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 april 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp - Bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van ontheffing van het sluitingsuur voor 2012 aan Moeke Spijkstra B.V., Torenlaan 10 voor het geopend hebben van het horecabedrijf in de nachten van dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag tot 01.00 uur
Besluit: De burgemeester besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift van bezwaarmaakster wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp- Openluchtbioscoop op het terrein van Rust Wat op 12 mei 2012
Besluit: De burgemeester besluit vergunning te verlenen voor het organiseren van een openluchtbioscoop op het terrein van Rust Wat op 12 mei 2012
 
Onderwerp- LOGO-ledenbrieven
Besluit: Het college besluit de LOGO-ledenbrief 12/01, 12/03, 12/05 en 12/02 vast te stellen en de inhoud van de wijzigingen via vastgestelde media te publiceren en bekend te maken aan het personeel.
Het voorstel voor de medewerkers van de griffie aan de gemeenteraad aan te bieden.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Vaststellen voorlopig resultaat Jaarrekening 2011
Besluit: Het college besluit het resultaat van de jaarrekening 2011 voorlopig vast te stellen en aan de raad te vaststelling aan te bieden.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- (Voor)ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding parkeerplaats Bellevue
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding parkeerplaats Bellevue;
  2. Het plan als ontwerpbestemmingsplan te publiceren en daarover het wettelijke vooroverleg en de inspraak te organiseren;
  3. De RTG te informeren;
  4. De memo in overleg met portefeuillehouder aanpassen.