Collegebesluitenlijst 10 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 januari 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer S. van der Veen, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 3 januari 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 januari 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012-2014
Besluit: Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het Kader voor de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012-2014 incl. de vier gezamenlijke benoemde prioriteiten;
  2. Ter kennis door te geleiden naar de RTG of raad

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Uitspraak rechtbank
Besluit: Het college besluit niet in hoger beroep te gaan maar een nieuw besluit op het bezwaar te nemen na advisering door de landschapsarchitect.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Aansluitingskosten nieuwe content DCJG
Besluit: Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met de nieuwe CJG informatiebank van Stichting Opvoeden;
  2. In te stemmen met de aansluitingskosten ad. €435;
  3. De aansluitingskosten ad. €435,- ten laste te brengen van de kostenplaats JGZ  Uniform 67150400 – 634399.
 
Onderwerp- Voornemen boete buitenschoolse opvang (BSO) De Toevlucht
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van:
  1. Het voornemen om een boete op te leggen aan Stichting Kinderopvang Huizen omdat met betrekking tot BSO De Toevlucht opnieuw door de GGD onvoldoendes zijn vastgesteld op 2 voorwaarden in de domeinen gezondheid en veiligheid;
  2. De interne procedure die wordt gehanteerd met betrekking tot handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen.