Collegebesluitenlijst 10 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 juli 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 3 juli 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 juli 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Advies commissie voor de bezwaarschriften inzake onze besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom resp. last onder bestuursdwang alsmede het invorderingsbesluit
Besluit: Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 10 april 2012 niet te volgen en de bestreden besluiten na reparatie in stand te laten
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer R. Posthumus


Onderwerp- Controleprotocol accountantscontrole 2012 gemeente Blaricum.
Besluit: Het College besluit het controleprotocol accountantscontrole 2012 gemeente Blaricum ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Wet voorkeursrecht gemeenten
Besluit: Het college besluit geen gebruik te maken van het voorkeursrecht voor Oude Renbaan 8.
 
Onderwerp- Bestuurlijk wederhoor rekenkamerrapport “Kostentoerekening BEL Combinatie”
Besluit: Het college besluit de reactiebrief in het kader van bestuurlijk wederhoor te versturen naar de rekenkamercommissie BEL
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Verlaging normbedrag artikel 6 lid c verordening VROM startersregeling Blaricum
Besluit: Het college stemt ermee in dat de nieuwe koopprijsgrenzen die uit de verlaging van het NHG-normbedrag voortvloeien onder de aandacht worden gebracht van het projectbureau Blaricummermeent, en via een persbericht in de media en op de website van Blaricum. Tevens raad informeren via kort memo.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Deelname aan het Jeugdsportfonds om het sporten mogelijk te maken voor kinderen uit gezinnen die minder dan 120 procent van het minimumloon verdienen.
Besluit: Het college besluit;
  1. Deel te nemen aan het Jeugdsportfonds Noord Holland
  2. Dekking uit subsidie abonnementen De Biezem; restant uit WMO-budget;
  3. De bijdrage gefaseerd uit te betalen over de jaren 2012 t/m 2014.
 
Onderwerp- Aanvraag meerjarige subsidie BEL-schaaktoernooi.
Besluit Het college besluit meerjarige subsidie te verlenen voor de BEL-schaaktoernooien en de dekking via de  “incidentele” subsidies sport te regelen.