Collegebesluitenlijst 11 december 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 4 december 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Aanwijzen collectieve feestdagen 2013
Besluit: Het college wijst als collectieve feestdagen voor 2013 aan: Koninginnedag 2013 en de kermis Blaricum  (19 t/m 21 augustus)
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst gemeente Blaricum met Coöperatieve Vereniging Dimpact U.A
Besluit: Het College besluit om:
  1. In te stemmen met de (vernieuwde) samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Blaricum en Dimpact U.A.
  2. In te stemmen met statutenwijziging Coöperatie Dimpact U.A. (Dimpact)
  3. Dhr. R. Posthumus te mandateren conform de vergadervolmacht die is bijgevoegd (zie bijlage d) als vertegenwoordiger van Blaricum op te treden in de ALV Dimpact van 12 december a.s. om de statutenwijziging goed te keuren en in te stemmen met de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst en deze te ondertekenen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Aansprakelijkheid bij bouwwerkzaamheden
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de Klus aansprakelijkheid schade bij bouwwerkzaamheden en daarmee de BEL Combinatie opdracht te geven daar uitvoering aan te geven.
 
Onderwerp- Benoemen straatnamen in De Blaricummermeent deelplan C2/C3.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de volgende straatnamen voor deelplan C2/C3 van De Blaricummermeent:
Frederik van Eedenlaan
Adema van Scheltamalaan
Laantje van Korteweg
Israël de Haanlaan
Laantje van Mannoury
Adriaan de Grootlaan
Met dien verstande dat Adema van Scheltama moet worden gewijzigd in Adama van Scheltema.
 
Onderwerp- Beheer verkeersregelinstallatie Ter Gooi ziekenhuis
De verkeersregelinstallatie ter plaatse van de uitrit van ziekenhuis Ter Gooi/afrit A1 is aan vervanging
toe. Overeenkomstig de bij verkeerslichten geldende potentheorie betalen alle belanghebbenden mee
aan de investering en het onderhoud. Blaricum is, naast het ziekenhuis, gemeente Laren (juridisch en
feitelijk beheerder) en Rijkswaterstaat één van de belanghebbenden.
Besluit: Het college besluit:
  1. De Blaricumse poot van de verkeerslichten voor rekening van de gemeente Blaricum te nemen;
  2. Hiervoor maximaal € 37.500 beschikbaar te stellen, af te schrijven in 10 jaar en dekking binnen de begroting te vinden;
  3. De onderhoudskosten jaarlijks mee te laten lopen binnen het bestaande budget.