Collegebesluitenlijst 11 september 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 september 2012Aanwezig:
De heer R. Posthumus, loco-burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester

 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2012 conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Eind 2010 is het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vastgesteld. Hierin is het voornemen opgenomen dat er in de gemeente Blaricum een oplaadpunt voor elektrische auto’s zal worden gerealiseerd.
Besluit: Het college besluit:
  1. In samenwerking met de Stichting E-laad een oplaadpunt voor elektrische auto’s te realiseren op Wetering 72;
  2. De ‘overeenkomst voor het plaatsen van oplaadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl’ goed te keuren en te tekenen.
 
Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 12 september 2012.
Besluit: Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 12 september 2012.
 
Onderwerp- Verlengen samenwerkingsovereenkomst voor de Wabo.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met de bestuursorganen en adviseurs uit de regio Noord-Holland.
  2. De loco-burgemeester te mandateren de overeenkomst namens de gemeente Blaricum te ondertekenen.     
     

Onderwerp- Advisering n.a.v. (de 1e) opgestelde begroting 2013 Regionale Uitvoerings-Dienst (RUD) - omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Besluit: Het college besluit:
  1. De Raad te adviseren in te stemmen met de Blaricumse bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2013 en van de RUD.
  2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2013 bij de RUD.
  3. Opmerking te maken inzake missende Meerjarenraming 2014-2016 van de RUD waarbij wel aangetekend dient te worden dat dit conform huidige afspraak deelnemers is.
  4. In te stemmen met de aanpassingen op de GR-regeling vanuit de aanbevelingen uit het gevraagde BTW-advies.