Collegebesluitenlijst 12 juni 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 juni 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 4 juni 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2012 conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Onderzoek naar nieuw initiatief watersportzorgtoerisme in de jachthaven van Blaricum.
Besluit: Het college besluit om:
  1. Het Position Paper voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Op basis hiervan een verzoek te doen bij de provincie voor een bijdrage in de kosten van het onderzoek;
  3. Voorstel met raad bespreken
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Aanvraag voorbereidingskrediet Eemnesserweg
Besluit: Het college besluit om een voorbereidingskrediet van € 81.250 vrij te laten vallen uit de investeringsplanning van de begroting 2012 (jaarschijf 2012).

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Aanvraag eenmalige subsidie 2012 door Team De Kalender
Besluit: Het college besluit subsidie te weigeren omdat de activiteiten niet ten goede komen aan de inwoners van Blaricum en verlening zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.
 
Onderwerp- Aanvraag éénmalige subsidie voor 2012 door de Voedselbank Gooi en Omstreken.
Besluit: Het college besluit:
  1. Een eenmalige subsidie voor 2012 te verlenen aan de Voedselbank Gooi en Omstreken voor de inrichting van de nieuwe locatie aan de Energieweg te Huizen en deze subsidie vast te stellen op € 1300
  2. Aan deze subsidieverlening de voorwaarde te verbinden dat alle gemeenten waaraan de Voedselbank Gooi en Omstreken subsidie gevraagd hebben positief besluiten
  3. De subsidiekosten ten laste te brengen van kostenplaats WMO Algemeen (66220400)- overige kosten (634399).