Collegebesluitenlijst 13 maart 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 maart 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 6 maart 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 maart 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp Vaststellen beleidslijn BIBOB
Besluit: De burgemeester en burgemeester en wethouders  besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 1. De “Beleidslijn BIBOB Blaricum 2012” vast te stellen en op de dag na publicatie in werking te laten treden voor de toepassingsgebieden drank en horeca, exploitatie, speelautomatenhallen en seksinrichtingen;
 2. Het algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB en het bijbehorende bijlagenvel vast te stellen;
 3. Middels bijgevoegde memo de Raad te informeren
 4. In 2013 de beleidslijn uit te breiden met WABO-vergunningen
 5. De leges te verhogen van €250,00 naar €500,00
   
Onderwerp- Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 Blaricum vast te stellen;
 2. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 Blaricum ter kennisgeving door te geleiden naar de informerende RTG

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Aanpassen Legesverordening 2012 om conflict met Verordening Precariobelasting 2012 te voorkomen
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de 1e wijziging op de Legesverordening 2012 vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bestuursopdracht Planvorming Herinrichting Eemnesserweg
Besluit: Het college besluit:

1a.  de Bestuursopdracht Planvorming Herinrichting Eemnesserweg vast te stellen;

1b.  een memo op te stellen i.v.m. onderdeel financiën

2.    tot aanmelden voor informerende R.T.G.
 

Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg Milieu Gewest Gooi en Vechtstreek d.d. 14 maart 2012
Besluit: Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu Gewest Gooi en Vechtstreek d.d. 14 maart 2012
 
Onderwerp- (Voor)ontwerpbestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de bijgevoegde Nota van Inspraak en Overleg
 2. In te stemmen met het aldus aangepaste voorontwerpbestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht
 3. In te stemmen met het officieel ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan t.b.v. de zienswijzenprocedure bij de raad.
 4. De RTG te informeren door middel van bijgevoegde memo
Onderwerp- (Voor) ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het loskoppelen van de herziening en de wijziging van het bestemmingsplan Villagebieden.
 2. In te stemmen met het voorliggende (voor) ontwerp bestemmingsplan Villagebieden 2012.
 3. In te stemmen met de voorgestelde procesgang, inhoudende het organiseren van een “overlegmoment” voor de eigenaren en direct omwonenden van het perceel Naarderweg 25a en het plan z.s.m. ter inzage te leggen als ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen bij de raad.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Haalbaarheid BEL-zwembad
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het “haalbaarheidsonderzoek BEL-zwembad”;
 2. De raad te vragen op basis van het “haalbaarheidsonderzoek BEL-zwembad” een uitspraak te doen of een BEL-zwembad haalbaar is en met welk scenario eventueel wordt overgegaan naar de marktverkenning en businesscase oftewel stap 3 van de bestuursopdracht. Aan het raadsvoorstel toe te voegen de kapitaalslasten per scenario.
 3. Tekstuele aanpassingen in voorstel en besluit aan te brengen.