Collegebesluitenlijst 13 november 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 november 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 6 november 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012 conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Ambitiedocument Natuurbrug Laarderhoogt
Ten behoeve van de aanbesteding van het project Natuurbrug Laarderhoogt is een ambitiedocument opgesteld. In dit document zijn de kwaliteitseisen en wensen ten aanzien van dit project opgenomen. Dit document maakt onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ambitiedocument Natuurbrug Laarderhoogt en als toetsingskader te gebruiken bij het beoordelen van de vergunningaanvraag  voor de Natuurbrug Laarderhoogt.
  2. Het ambitiedocument ter kennisname aan de raad aan te bieden.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Vrijwilligersavond 2012 d.d. 22 november 2012
Besluit: Het college besluit dat:
  1. De vrijwilligersavond 2012 op bovengenoemde wijze wordt ingevuld.
  2. Het bedrag ad € 2.300 kan worden op kostenplaats 66220400 op kostensoort 634399 (WMO, overige kosten) en dat de resterende € 1.816.50 gedekt zal worden op de niet benutte kostensoort 634301 (abonnementen).
  3. Met ingang van 2014 hoger bedrag in begroting opnemen.
 
Onderwerp- Vaststellen subsidie verbouwing De Blaercom
De verbouwing van De Blaercom is afgerond en de subsidie die hiervoor in 2009 is verleend moet worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit de subsidie vast te stellen op € 10.000 omdat de verbouwing volledig is uitgevoerd en verantwoord.