Collegebesluitenlijst 14 augustus 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 7 augustus 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Het beschikbaar stellen van Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gegevens.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is voornemens om met stichting Mamma Weet Alles een informatieve bijeenkomst te organiseren die gericht is op het beantwoorden en bespreken van opvoedvragen omtrent het opvoeden van pubers. Naast het informeren wil het CJG ouders van pubers faciliteren in het formeren van netwerken. Alle ouders van 10 tot 16 jaar worden aangeschreven middels een brief vanuit de gemeente indien toestemming wordt verleend om GBA gegevens beschikbaar te stellen.
Besluit: Het college besluit om GBA-gegevens beschikbaar te stellen omtrent ouders van kinderen van 10 tot en met 16 jaar (ogv art 100 lid 1a en lid 2 van de wet GBA).
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bouwkavel Torenlaan 60A in Blaricum
Namens de eigenaar van Torenlaan 60a  wordt verzocht om de terreingrens tussen Torenlaan 60 en 60a (dezelfde eigenaar) aan te passen, waardoor er een betere situering van/op Torenlaan 60a kan worden verkregen. Voorgesteld wordt te besluiten tot een andere indeling van het terrein, waardoor aan de eis wordt voldaan aan de eis van een vrije ruimte van 5 meter aan alle kanten van het perceel. Het bestaande huis zal hiervoor moeten worden afgebroken.
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om de begrenzing van de bouwkavel Torenlaan 60a aan te passen met dien verstande dat:
- de oppervlakte van een nieuw te bouwen huis maximaal 110 m2 bedraagt (max. 20 x 5.50 m)
- de goot- en nokhoogte worden bepaald op maximaal 4 en 6 m
- de open te laten zijruimte aan alle kanten tenminste 5 meter zal bedragen
- de eigenaar d.m.v. een notariële akte heeft aangetoond dat de kadastrale grenzen op de nieuwe situatie zijn aangepast.
2. Als aan de gestelde voorwaarden is voldaan de nieuwe begrenzing op te nemen in de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan Villagebieden 2013.
3. De Jong Strankinga Ronk te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde ontwerpbrief.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning van 6 maart 2012, verzonden 21 maart 2012, voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Koloniepad 1, Blaricum
Naar aanleiding van bezwaar heeft de commissie voor de bezwaarschriften op 11 juli 2012 advies uitgebracht. Op 17 juli 2012 heeft het college besloten dit advies op te volgen en het bestreden primair besluit in stand te laten met een verbeterde, op de op grond van artikel 2.12, eerste lid onder deel a sub 1, van de Wabo verleende omgevingsvergunning toegespitste motivering.
Besluit: Het college besluit zijn besluit van 17 juli 2012 in te trekken en de omgevingsvergunning van 6 maart 2012, verzonden 21 maart 2012, voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Koloniepad 1, Blaricum, in stand te laten.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen
Het huidige handhavingbeleid Kinderopvang wordt aangepast in verband met wijzigingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)
Besluit: Het college besluit:
  1. Het ’handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek’ vast te stellen
  2. Hiervan mededeling te doen in het portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg van 1 november 2012
  3. De notitie handhaving kinderopvang voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek vastgesteld op 6 oktober 2009 in te trekken
  4. Het nieuwe handhavingsbeleid ter inzage te leggen voor de raad.
     
Onderwerp- Vertrouwelijk verzoek van de gemeente Laren inzake een financiële bijdrage voor het zwembad ’de Biezem’
Op 5 juli 2012 ontving het college van Blaricum van het college van de gemeente Laren een vertrouwelijk verzoek om de bereidheid te toetsen voor bijdrage om het zwembad ’de Biezem’ open te kunnen houden tot 15 juni 2013. Ook het college van Eemnes heeft het verzoek ontvangen. Het voorstel is dat uw college deze vraag nu aan de raad voorlegt om een aantal redenen.
Besluit: Het college besluit
  1. Het raadsvoorstel door te geleiden naar de raad en de raad een keuze te laten maken uit de alternatieven, waarbij tevens wordt gevraagd dekking aan te geven;
  2. Het voorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.